Chinese Notes
Chinese Notes

verb consult, confer; communicate in
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '谘')

Contained in

谘询

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百三十九 志第九十二 樂十四 Volume 139 Treatises 92: Music 14 4
History of Song 《宋史》 卷一百二十八 志第八十一 樂三 Volume 128 Treatises 81: Music 3 3
History of Song 《宋史》 卷四百十六 列傳第一百七十五 吳淵 余玠 汪立信 向士璧 胡穎 冷應澂 曹叔遠 王萬 馬光祖 Volume 416 Biographies 175: Wu Yuan, Yu Jie, Wang Lixin, Xiang Shibi, Hu Ying, Leng Yingcheng, Cao Shuyuan, Wang Wan, Ma Guangzu 3
History of Song 《宋史》 卷四百三十七 列傳第一百九十六 儒林七 程迥 劉清之 眞德秀 魏了翁 廖德明 Volume 437 Biographies 196: Confucian Scholars 7 - Cheng Jiong, Liu Qingzhi, Zhen Dexiu, Wei Leweng, Liao Deming 3
History of Song 《宋史》 卷四百七十九 列傳第二百三十八 世家二 西蜀孟氏孟昶(子:玄喆 玄珏 弟:仁贄 仁裕 仁操 附:伊審徵 韓保正 王昭遠 趙崇韜 高彥儔 趙彥韜 龍景昭 幸寅遜 李廷珪 李昊 毋守素 歐陽迥) Volume 479 Biographies 238: Hereditary Houses 2 - Western Shu Meng clan Meng Chang (sons: Xuan Zhe, Xuan Jue, younger brothers: Ren Zhi, Ren Yu, Ren Cao, relatives: Yi Shenzheng, Han Baozheng, Wang Zhaoyuan, Zhao Chongtao, Gao Yanchou, Zhao Yantao, Long Jingzhao, Xing Yinxun, Li Tinggui, Li Hao, Wu Shousu, Ouyang Jiong) 3
History of Song 《宋史》 卷一百十一 志第六十四 禮十四 Volume 111 Treatises 64: Rites 14 3
History of Song 《宋史》 卷四百八十 列傳第二百三十九 世家三 吳越錢氏錢俶(子:惟濬 惟治 惟濟 弟:儼 姪:昱 附:孫承祐 沈承禮) Volume 480 Biographies 239: Hereditary Houses 3 - Wu, Yue, and Qian clans Qian Chu (sons: Wei Jun, Wei Zhi, Wei Ji, younger brother: Yan, nephew: Yu, relatives: Sun Chengyou, Shen Chengli) 3
History of Song 《宋史》 卷四百六十三 列傳第二百二十二 外戚上 杜審琦弟:審瓊 審肇 審進(從子:彥圭 彥鈞 從孫:守元 曾孫:惟序) 賀令圖楊重進 王繼勳 劉知信子:承宗 劉文裕 劉美子:從德 從廣 孫:永年 附:馬季良 郭崇仁 楊景宗 符惟忠 柴宗慶 張堯佐 Volume 463 Biographies 222: Families of Imperial Consorts 1 - Du Shenqi younger brothers: Shen Qiong, Shen Zhao, Shen Jin (nephews: Yan Gui, Yan Jun, relatives: Shou Yuan, Wei Xu), Heling Tuyang zhongjin, Wang Jixun, Liu Zhixin's sons: Cheng Zong, Liu Wenyu, Liu Mei's sons: Cong De, Cong Guang, grandson: Yong Nian, relatives: Ma Jiliang, Guo Chongren, Yang Jingzong, Fu Weizhong, Chai Zongqing, Zhang Yaozuo 3
History of Song 《宋史》 卷一百八十六 志第一百三十九 食貨下八 Volume 186 Treatises 139: Finance and Economics 2h 2
History of Song 《宋史》 卷四百五十六 列傳第二百十五 孝義 李璘甄婆兒 徐承珪 劉孝忠 呂升王翰 羅居通黃德輿 齊得一 李罕澄 邢神留沈正 許祚李琳等 胡仲堯弟:仲容 陳兢 洪文撫 易延慶 董道明 郭琮畢贊 顧忻李瓊 朱泰 成象 陳思道 方綱 龐天祐 劉斌 樊景溫榮恕旻 祁暐 何保之 李玭 侯義 王光濟李祚 周善敏 江白 裘承詢孫浦等 常眞子:晏 王洤等 杜誼 姚宗明 鄧中和 毛安輿 李訪 朱壽昌 侯可 申積中 郝戭 支漸 鄧宗古 沈宣 蘇慶文臺亨 仰忻 趙伯深 彭瑜 毛洵李籌 楊芾 楊慶 陳宗 郭義 申世寧 苟與齡 王珠 顏詡 張伯威 蔡定 鄭綺鮑宗巌 Volume 456 Biographies 215: Filial Acts - Li Linzhenpoer, Xu Chenggui, Liu Xiaozhong, Lu Shengwanghan, Luo Jutonghuangdeyu, Qi Deyi, Li Hancheng, Xing Shenliushenzheng, Xu Zuolilindeng, Hu Zhongyaodi:zhongrong, Chen Jing, Hong Wenfu, Yi Yanqing, Dong Daoming, Guo Congbizan, Gu Xinliqiong, Zhu Tai, Cheng Xiang, Chen Sidao, Fang Gang, Pang Tianyou, Liu Bin, Fan Jingwenrongshumin, Qi Wei, He Baozhi, Li Pin, Hou Yi, Wang Guangjilizuo, Zhou Shanmin, Jiang Bai, Qiu Chengxunsunpudeng, Chang Zhenzi:yan, Wang Quandeng, Du Yi, Yao Zongming, Deng Zhonghe, Mao Anyu, Li Fang, Zhu Shouchang, Hou Ke, Shen Jizhong, Hao Yan, Zhi Jian, Deng Zonggu, Shen Xuan, Su Qingwentaiheng, Yang Xin, Zhao Boshen, Peng Yu, Mao Xunlichou, Yang Fei, Yang Qing, Chen Zong, Guo Yi, Shen Shining, Gou Yuling, Wang Zhu, Yan Bi, Zhang Bowei, Cai Ding, Zheng Qibao Zongyan 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尧谘 堯谘 親試陳堯谘等八百四十人 History of Song 《宋史》 卷一百五十五 志第一百〇八 選舉一 Volume 155 Treatises 108: Selection and appointment of Officials 1 10
谘访 谘訪 則泛谘訪於群臣 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四十七 唐書23: 末帝本紀中 Volume 47 Book of Later Tang 23: Later Emperors Annals 2 9
谘怨 谘怨 由是生靈谘怨 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四十七 唐書23: 末帝本紀中 Volume 47 Book of Later Tang 23: Later Emperors Annals 2 6
谘嗟 谘嗟 日惟谘嗟 History of Song 《宋史》 卷一百八十四 志第一百三十七 食貨下六 Volume 184 Treatises 137: Finance and Economics 2f 5
谘夔 谘夔 首用洪谘夔 History of Song 《宋史》 卷四百〇七 列傳第一百六十六 杜範 楊簡 錢時 張虙 呂午 Volume 407 Biographies 166: Du Fan, Yang Jian, Qian Shi, Zhang Fu, Lu Wu 4
洪谘 洪谘 首用洪谘夔 History of Song 《宋史》 卷四百〇七 列傳第一百六十六 杜範 楊簡 錢時 張虙 呂午 Volume 407 Biographies 166: Du Fan, Yang Jian, Qian Shi, Zhang Fu, Lu Wu 4
怨谘 怨谘 時多怨谘 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十八 列傳第三十八: 韋思謙 陸元方 蘇瑰 Volume 88 Biographies 38: Wei Siqian, Lu Yuanfang, Su Gui 4
谘道 谘道 詔從協律郎榮谘道請 History of Song 《宋史》 卷一百二十八 志第八十一 樂三 Volume 128 Treatises 81: Music 3 3
谘议 谘議 有宋應龍者為泰州谘議官 History of Song 《宋史》 卷四百十一 列傳第一百七十 湯璹 蔣重珍 牟子才 朱貔孫 歐陽守道 Volume 411 Biographies 170: Tang Shu, Jiang Zhongzhen, Mou Zicai, Zhu Pisun, Ouyang Shoudao 2
事谘 事谘 幼學每事谘訪 History of Song 《宋史》 卷四百三十四 列傳第一百九十三 儒林四 劉子翬 呂祖謙 蔡元定子:沉 陸九齡兄:九韶 陸九淵 薛季宣 陳傅良 葉適 戴溪 蔡幼學 楊泰之 Volume 434 Biographies 193: Confucian Scholars 4 - Liu Zihui, Lu Zuqian, Cai Yuandingzi:chen, Lu Jiulingxiong:jiushao, Lu Jiuyuan, Xue Jixuan, Chen Fuliang, Ye Shi, Dai Xi, Cai Youxue, Yang Taizhi 2