Chinese Notes
Chinese Notes

verb consult, confer; communicate in
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '谘')

Contained in

谘询

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百三十九 志第九十二 樂十四 Volume 139 Treatises 92: Music 14 4
History of Song 《宋史》 卷四百三十七 列傳第一百九十六 儒林七 程迥 劉清之 眞德秀 魏了翁 廖德明 Volume 437 Biographies 196: Confucian Scholars 7 - Cheng Jiong, Liu Qingzhi, Zhen Dexiu, Wei Leweng, Liao Deming 3
History of Song 《宋史》 卷四百十六 列傳第一百七十五 吳淵 余玠 汪立信 向士璧 胡穎 冷應澂 曹叔遠 王萬 馬光祖 Volume 416 Biographies 175: Wu Yuan, Yu Jie, Wang Lixin, Xiang Shibi, Hu Ying, Leng Yingcheng, Cao Shuyuan, Wang Wan, Ma Guangzu 3
History of Song 《宋史》 卷一百二十八 志第八十一 樂三 Volume 128 Treatises 81: Music 3 3
History of Song 《宋史》 卷四百七十九 列傳第二百三十八 世家二 西蜀孟氏孟昶(子:玄喆 玄珏 弟:仁贄 仁裕 仁操 附:伊審徵 韓保正 王昭遠 趙崇韜 高彥儔 趙彥韜 龍景昭 幸寅遜 李廷珪 李昊 毋守素 歐陽迥) Volume 479 Biographies 238: Hereditary Houses 2 - Western Shu Meng clan Meng Chang (sons: Xuan Zhe, Xuan Jue, younger brothers: Ren Zhi, Ren Yu, Ren Cao, relatives: Yi Shenzheng, Han Baozheng, Wang Zhaoyuan, Zhao Chongtao, Gao Yanchou, Zhao Yantao, Long Jingzhao, Xing Yinxun, Li Tinggui, Li Hao, Wu Shousu, Ouyang Jiong) 3
History of Song 《宋史》 卷四百六十三 列傳第二百二十二 外戚上 杜審琦弟:審瓊 審肇 審進(從子:彥圭 彥鈞 從孫:守元 曾孫:惟序) 賀令圖楊重進 王繼勳 劉知信子:承宗 劉文裕 劉美子:從德 從廣 孫:永年 附:馬季良 郭崇仁 楊景宗 符惟忠 柴宗慶 張堯佐 Volume 463 Biographies 222: Families of Imperial Consorts 1 - Du Shenqi younger brothers: Shen Qiong, Shen Zhao, Shen Jin (nephews: Yan Gui, Yan Jun, relatives: Shou Yuan, Wei Xu), Heling Tuyang zhongjin, Wang Jixun, Liu Zhixin's sons: Cheng Zong, Liu Wenyu, Liu Mei's sons: Cong De, Cong Guang, grandson: Yong Nian, relatives: Ma Jiliang, Guo Chongren, Yang Jingzong, Fu Weizhong, Chai Zongqing, Zhang Yaozuo 3
History of Song 《宋史》 卷四百八十 列傳第二百三十九 世家三 吳越錢氏錢俶(子:惟濬 惟治 惟濟 弟:儼 姪:昱 附:孫承祐 沈承禮) Volume 480 Biographies 239: Hereditary Houses 3 - Wu, Yue, and Qian clans Qian Chu (sons: Wei Jun, Wei Zhi, Wei Ji, younger brother: Yan, nephew: Yu, relatives: Sun Chengyou, Shen Chengli) 3
History of Song 《宋史》 卷一百十一 志第六十四 禮十四 Volume 111 Treatises 64: Rites 14 3
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷五十五 唐書31: 列傳七 康君立 薛志勤 史建瑭 李承嗣 史儼 蓋寓 伊廣 李承勳 史敬鎔 Volume 55 Book of Later Tang 31: Biographies 7 - Kang Junli, Xue Zhiqin, Shi Jiantang, Li Chengsi, Shi Yan, Gai Yu, Yi Guang, Li Chengxun, Shi Jingrong 2
History of Song 《宋史》 卷一百八十六 志第一百三十九 食貨下八 Volume 186 Treatises 139: Finance and Economics 2h 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
尧谘 堯谘 親試陳堯谘等八百四十人 History of Song 《宋史》 卷一百五十五 志第一百〇八 選舉一 Volume 155 Treatises 108: Selection and appointment of Officials 1 10
谘访 谘訪 則泛谘訪於群臣 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四十七 唐書23: 末帝本紀中 Volume 47 Book of Later Tang 23: Later Emperors Annals 2 9
谘怨 谘怨 由是生靈谘怨 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四十七 唐書23: 末帝本紀中 Volume 47 Book of Later Tang 23: Later Emperors Annals 2 6
谘嗟 谘嗟 日惟谘嗟 History of Song 《宋史》 卷一百八十四 志第一百三十七 食貨下六 Volume 184 Treatises 137: Finance and Economics 2f 5
怨谘 怨谘 時多怨谘 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷八十八 列傳第三十八: 韋思謙 陸元方 蘇瑰 Volume 88 Biographies 38: Wei Siqian, Lu Yuanfang, Su Gui 4
洪谘 洪谘 首用洪谘夔 History of Song 《宋史》 卷四百〇七 列傳第一百六十六 杜範 楊簡 錢時 張虙 呂午 Volume 407 Biographies 166: Du Fan, Yang Jian, Qian Shi, Zhang Fu, Lu Wu 4
谘夔 谘夔 首用洪谘夔 History of Song 《宋史》 卷四百〇七 列傳第一百六十六 杜範 楊簡 錢時 張虙 呂午 Volume 407 Biographies 166: Du Fan, Yang Jian, Qian Shi, Zhang Fu, Lu Wu 4
谘道 谘道 詔從協律郎榮谘道請 History of Song 《宋史》 卷一百二十八 志第八十一 樂三 Volume 128 Treatises 81: Music 3 3
事谘 事谘 幼學每事谘訪 History of Song 《宋史》 卷四百三十四 列傳第一百九十三 儒林四 劉子翬 呂祖謙 蔡元定子:沉 陸九齡兄:九韶 陸九淵 薛季宣 陳傅良 葉適 戴溪 蔡幼學 楊泰之 Volume 434 Biographies 193: Confucian Scholars 4 - Liu Zihui, Lu Zuqian, Cai Yuandingzi:chen, Lu Jiulingxiong:jiushao, Lu Jiuyuan, Xue Jixuan, Chen Fuliang, Ye Shi, Dai Xi, Cai Youxue, Yang Taizhi 2
谘议 谘議 有宋應龍者為泰州谘議官 History of Song 《宋史》 卷四百十一 列傳第一百七十 湯璹 蔣重珍 牟子才 朱貔孫 歐陽守道 Volume 411 Biographies 170: Tang Shu, Jiang Zhongzhen, Mou Zicai, Zhu Pisun, Ouyang Shoudao 2