Chinese Notes
Chinese Notes

公费 (公費) gōngfèi

gōngfèi noun public expense
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Government 政府

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百八十一 列傳第一百六十九 循吏 Volume 281 Biographies 169: Virtuous Officials 3
History of Ming 《明史》 卷二百三十四 列傳第一百二十二 盧洪春 李懋檜 李沂 雒于仁 馬經綸 劉綱 戴士衡 曹學程 翁憲祥 徐大相 Volume 234 Biographies 122: Lu Hongchun, Li Maohui, Li Yi, Luo Yuren, Ma Jinglun, Liu Gang, Dai Shiheng, Cao Xuecheng, Weng Xianxiang, Xu Daxiang 1
History of Ming 《明史》 卷二百五十六 列傳第一百四十四 崔景榮 黃克纘 畢自嚴 李長庚 劉之鳳 Volume 256 Biographies 144: Cui Jingrong, Huang Kezuan, Bi Ziyan, Li Zhanggeng, Liu Zhifeng 1
History of Ming 《明史》 卷二百四十二 列傳第一百三十 陳邦瞻 畢懋康 蕭近高 白瑜 程紹 翟鳳翀 洪文衡 陳伯友 董應舉 林材 朱吾弼 張光前 Volume 242 Biographies 130: Chen Bangzhan, Bi MaoKang, Xiao Jingao, Bai Yu, Cheng Shao, Di Fengchong, Hong Wenheng, Chen Boyou, Dong Yingju, Lin Cai, Zhu Wubi, Zhang Guangqian 1
Wenxuan 《文選》 卷三十八 Scroll 38 1
History of Song 《宋史》 卷四百十九 列傳第一百七十八 宣繒 薛極 陳貴誼 曾從龍 鄭性之 李鳴復 鄒應龍 余天錫 許應龍 林略 徐榮叟 別之傑 劉伯正 金淵 李性傳 陳韡 崔福 Volume 419 Biographies 178: Xuan Zeng, Xue Ji, Chen Guiyi, Ceng Conglong, Zheng Xingzhi, Li Mingfu, Zou Yinglong, Yu Tianxi, Xu Yinglong, Lin Lüe, Xu Rongsou, Bie Zhijie, Liu Bozheng, Jin Yuan, Li Xingchuan, Chen Wei, Cui Fu 1
History of Song 《宋史》 卷三百三十一 列傳第九十 孫長卿 周沆 李中師 羅拯 馬仲甫 王居卿 孫構 張詵 蘇宷 馬從先 沈遘 李大臨 呂夏卿 祖無擇 程師孟 張問 陳舜俞 樂京 劉蒙 苗時中 韓贄 楚建中 張頡 盧革 Volume 331 Biographies 90: Sun Zhangqing, Zhou Hang, Li Zhongshi, Luo Zheng, Ma Zhongfu, Wang Juqing, Sun Gou, Zhang Shen, Su Shen, Ma Congxian, Shen Gou, Li Dalin, Lu Xiaqing, Zu Wuzhai, Cheng Shimeng, Zhang Wen, Chen ShunYu, Le Jing, Liu Meng, Miao Shizhong, Han Zhi, Chu Jianzhong, Zhang Xie, Lu Ge 1
History of Song 《宋史》 卷四百三十一 列傳第一百九十 儒林一 聶崇義 邢昺 孫奭 王昭素 孔維 孔宜 崔頌子:曥 尹拙 田敏 辛文悅 李覺 崔頤正弟:偓佺 李之才 Volume 431 Biographies 190: Confucian Scholars 1 - Nie Chongyi, Xing Bing, Sun Shi, Wang Zhaosu, Kong Wei, Kong Yi, Cui Song and son: Lu, Yin Zhuo, Tian Min, Xin Wenyue, Li Jue, Cui Yizheng and younger brother: Woquan, Li Zhicai 1
History of Ming 《明史》 卷一百八十六 列傳第七十四 韓文 張敷華 楊守隨 許進 雍泰 陳壽 樊瑩 熊繡 潘蕃 胡富 張泰 張鼐 王璟 朱欽 Volume 186 Biographies 74: Han Wen, Zhang Fuhua, Yang Shousui, Xu Jin, Yong Tai, Chen Shou, Fan Ying, Xiong Xiu, Pan Fan, Hu Fu, Zhang Tai, Zhang Nai, Wang Jing, Zhu Qin 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十九 列傳第三十七: 朱瑞 叱列延慶 斛斯椿 賈顯度 樊子鵠 侯深 賀拔允 侯莫陳悅 念賢 梁覽 雷紹 毛遐 乙弗朗 Volume 49 Biographies 37: Zhu rui, Chilie Yanqing, Hu Sichun, Jia Xiandu, Fan Zihu, Hou Shen, He Bayun, Houmo Chenyue, Nian Xian, Liang Lan, Lei Shao, Mao Xia, Yi Fulang 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
节公费 節公費 希言節公費 History of Song 《宋史》 卷二百四十七 列傳第六 宗室四 Volume 247 Biographies 6: Imperial Clan 4 5
公费及 公費及 歲給公費及月廩並如故 History of Song 《宋史》 卷四百八十三 列傳第二百四十二 世家六 湖南周氏周行逢(子:保權 附:李觀象 張文表) 荆南高氏高保融(弟:保勗 子:繼沖 弟:保寅 附:孫光憲 梁延嗣 漳泉留氏留從效 陳氏陳洪進(子:文顯 文顥 文顗 文頊) Volume 483 Biographies 242: Hereditary Houses 6 - Hu and southern Zhou clans Zhou Xingfeng (son: Bao Quan, relative: Li Guanxiang, Zhang Wenbiao), Jing and southern Gao clans Gao Baorong (younger brother: Bao Xu, sons: Ji Chong, younger brother: Bao Yin, relative: Sun Guangxian, Liang Yansi, Zhang Quanliu remaining clan member nephew, Chen clan Chen Hongjin (sons: Wen Xian, Wen Hao, Wen Yi, Wen Xu) 2
给公费 給公費 歲給公費及月廩並如故 History of Song 《宋史》 卷四百八十三 列傳第二百四十二 世家六 湖南周氏周行逢(子:保權 附:李觀象 張文表) 荆南高氏高保融(弟:保勗 子:繼沖 弟:保寅 附:孫光憲 梁延嗣 漳泉留氏留從效 陳氏陳洪進(子:文顯 文顥 文顗 文頊) Volume 483 Biographies 242: Hereditary Houses 6 - Hu and southern Zhou clans Zhou Xingfeng (son: Bao Quan, relative: Li Guanxiang, Zhang Wenbiao), Jing and southern Gao clans Gao Baorong (younger brother: Bao Xu, sons: Ji Chong, younger brother: Bao Yin, relative: Sun Guangxian, Liang Yansi, Zhang Quanliu remaining clan member nephew, Chen clan Chen Hongjin (sons: Wen Xian, Wen Hao, Wen Yi, Wen Xu) 2