Chinese Notes
Chinese Notes

阿曼里亚尔 (裡亞爾) Āmàn lǐyàěr

Āmàn lǐyàěr noun Omani rial
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Oman 阿曼 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Oman (WIKI 'ISO_4217')