Chinese Notes
Chinese Notes

通知 tōngzhī

 1. tōngzhī verb to notify / to inform
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Information 信息
  Notes: (CC-CEDICT '通知')
 2. tōngzhī noun notice / notification
  Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Information 信息
  Notes: (CC-CEDICT '通知')

Contained in

通知单

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷一百七十四 志第一百二十七 食貨上二 Volume 174 Treatises 127: Finance and Economics 1b 2
New Book of Tang 《新唐書》 卷八十九  列傳第十四 屈實尉遲張秦唐段 Volume 89 Biographies 14: Qu, Shi, Wei, Chi, Zhang, Qin, Tang, Duan 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷五十九 列傳第九: 屈突通 任瓌 丘和 許紹 李襲志 姜謩 Volume 59 Biographies 9: Qu Tutong, Ren Gui, Qiu He, Xu Shao, Li Xizhi, Jian Mo 1
History of Jin 《金史》 卷一百〇七 列傳第四十五: 高汝礪 張行信 Volume 107 Biographies 45: Gao Ruli, Zhang Xingxin 1
History of Song 《宋史》 卷二百四十三 列傳第二 后妃下 Volume 243 Biographies 2: Empresses and Consorts 2 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十一 列傳第四十一: 桓彥範 敬暉 崔玄暐 張柬之 袁恕己 Volume 91 Biographies 41: Huan Yanfan, Jing Hui, Cui Xuanwei, Zhang Jianzhi, Yuan Shuji 1
History of Ming 《明史》 卷一百九十四 列傳第八十二 喬宇 孫交 林俊 金獻民 秦金 趙璜 鄒文盛 梁材 劉麟 蔣瑤 王廷相 Volume 194 Biographies 82: Qiao Yu, Sun Jiao, Lin Jun, Jin Xianmin, Qin Jin, Zhao Huang, Zou Wencheng, Liang Cai, Liu Lin, Jiang Yao, Wang Tingxiang 1
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 1
Book of Han 《漢書》 卷四十五 蒯伍江息夫傳 Volume 45: Kuai , Wu, Jiang and Xifu 1
History of Song 《宋史》 卷一百二十六 志第七十九 樂一 Volume 126 Treatises 79: Music 1 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
蒯通知 蒯通知 齊人蒯通知天下權在韓信 Records of the Grand Historian 《史記》 《淮陰侯列傳》 Biography of the Marquis of Huaiyin 5
通知天下 通知天下 齊人蒯通知天下權在韓信 Records of the Grand Historian 《史記》 《淮陰侯列傳》 Biography of the Marquis of Huaiyin 4
通知钟 通知鐘 徵天下通知鐘律者百餘餘人 Book of Han 《漢書》 卷二十一 律曆志 Volume 21: Treatise on Rhythm and the Calendar 4
通知古今 通知古今 皆所以通知古今文字 Book of Han 《漢書》 卷三十 兿文志 Volume 30: Treatise on Literature 4
能通知 能通知 乃能通知其意 Records of the Grand Historian 《史記》 《樂書》 Music 3
不能通知 不能通知 雖譯者亦不能通知其辭 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷二十九 志第九: 音樂二 Volume 29 Treatises 9: Music 2 3
天下通知 天下通知 徵天下通知逸經 Book of Han 《漢書》 卷十二 平帝紀 Volume 12: Annals of Emperor Ping 3
通知兵 通知兵 樞密通知兵民財利大計 History of Song 《宋史》 卷一百七十九 志第一百三十二 食貨下一 Volume 179 Treatises 132: Finance and Economics 2a 3
通知马 通知馬 詔四川制置司通知馬政 History of Song 《宋史》 卷三十五 本紀第三十五 孝宗三 Volume 35 Annals 35: Xiaozong 3 2
通知上 通知上 叔孫通知上益厭之也 Records of the Grand Historian 《史記》 《劉敬叔孫通列傳》 Biographies of Liu Jing and Shusun Tong 2