Chinese Notes
Chinese Notes

百慕大元 Bǎimùdà yuán

Bǎimùdà yuán noun Bermuda dollar
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Bermuda 百摹大群岛 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Bermuda (WIKI 'ISO_4217')