Chinese Notes
Chinese Notes

有劳 (有勞) yǒuláo

yǒuláo verb to thank you for your trouble
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四十三 本紀第四十三 理宗三 Volume 43 Annals 43: Lizong 3 6
History of Song 《宋史》 卷四十六 本紀第四十六 度宗 Volume 46 Annals 46: Duzong 3
History of Song 《宋史》 卷一百六十 志第一百十三 選舉六 Volume 160 Treatises 113: Selection and appointment of Officials 6 3
History of Ming 《明史》 卷六十 志第三十六 禮十四 Volume 60 Treatises 36: Rites 14 2
History of Jin 《金史》 卷九十四 列傳第三十二: 夾谷清臣 襄 夾谷衡 完顏安國 瑤里孛迭 Volume 94 Biographies 32: Jiaguqingchen, Xiang, Jia Guheng, Wan Yananguo, Yaolibeidie 2
History of Yuan 《元史》 卷三十三 本紀第三十三: 文宗二 Volume 33 Annals 33: Wenzong 2 2
History of Song 《宋史》 卷一百七十八 志第一百三十一 食貨上六 Volume 178 Treatises 131: Finance and Economics 1f 2
History of Song 《宋史》 卷四百九十一 列傳第二百五十 外國七 流求國 定安國 渤海國 日本國 党項 Volume 491 Biographies 250: Foreign States 7 - Ryukyu Islands, Ding'an, Bohai, Japan, Tangut 2
History of Jin 《金史》 卷三十二 志第十三: 禮五 上尊諡 Volume 32 Treatises 13: Rites 5 - Conferring of Posthumous Titles 2
History of Song 《宋史》 卷三百六十九 列傳第一百二十八 張俊 張宗顏 劉光世 王淵 解元 曲端 Volume 369 Biographies 128: Zhang Jun, Zhang Zongyan, Liu Guangshi, Wang Yuan, Jie Yuan, Qu Duan 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
有劳绩 有勞績 如有勞績 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十三 唐書9: 莊宗本紀七 Volume 33 Book of Later Tang 9: Zhuangzong Annals 7 9
有劳效 有勞效 俱有勞效 History of Song 《宋史》 卷四十二 本紀第四十二 理宗二 Volume 42 Annals 42: Lizong 2 8
有劳费 有勞費 猶有勞費 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四 魏書四 三少帝紀 Volume 4: Book of Wei 4 - Annals of the three young emperors 5
有劳王室 有勞王室 亦有勞王室 Book of Liang 《梁書》 卷十八 列傳第十二 張惠紹 馮道根 康絢 昌義之 Volume 18: Zhang Huishao; Feng Daogen; Kang Xuan; Chang Yizhi 3
御有劳 禦有勞 韓遊瑰等扞禦有勞 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十六  列傳第八十一 楊戴陽二李韓杜邢 Volume 156 Biographies 81: Yang, Dai, Yang, two Li's, Han, Du, Xing 3
徒有劳 徒有勞 徒有勞費 Book of Zhou 《周書》 卷31 列傳第23 韋孝寬 韋敻 梁士彥 Volume 31 Biographies 23: Wei Xiaokuan; Wei Xiong; Liang Shiyan 3
有劳问 有勞問 屢有勞問 Book of Sui 《隋書》 卷65 列傳第30 周羅睺 周法尚 李景 慕容三藏 薛世雄 王仁恭 權武 吐萬緒 董純 趙才 Volume 65 Biographies 30: Zhou Luohou, Zhou Fashang, Li Jing, Murong Sancang, Xue Shixiong, Wang Rengong, Quan Wu, Tu Wanxu, Dong Chun, Zhao Cai 2
兵有劳 兵有勞 以神策兵有勞 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十     志第四十   兵 Volume 50 Treatises 46: Military 2
贼有劳 賊有勞 自謂平賊有勞 History of Song 《宋史》 卷三百〇八 列傳第六十七 上官正 盧斌 周審玉 裴濟 李繼宣 張旦 張煦 張佶 Volume 308 Biographies 67: Shang Guanzheng, Lu Bin, Zhou Shenyu, Pei Ji, Li Jixuan, Zhang Dan, Zhang Xu, Zhang Ji 2
途有劳 途有勞 若行途有勞 Book of Song 《宋書》 卷五十九 列傳第十九 殷淳 張暢 何偃 江智淵 Volume 59 Biographies 19: Yin Chun, Zhang Chang, He Yan, Jiang Zhiyuan 2