Chinese Notes
Chinese Notes

重镇 (重鎮) zhòng zhèn

zhòng zhèn noun a strategic town
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Geography 地理学
Notes: (Guoyu '重鎮')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十八 列傳第一百二十八: 趙隱 張裼 李蔚 崔彥昭 鄭畋 盧攜 王徽 Volume 178 Biographies 128: Zhao Yin, Zhang Ti, Li Yu, Cui Yanzhao, Zheng Tian, Lu Xie, Wang Hui 3
History of Ming 《明史》 卷二百七十三 列傳第一百六十一 左良玉 高傑 祖寬 Volume 273 Biographies 161: Zuo Liangyu, Gao Jie, Zu Kuan 3
History of Ming 《明史》 卷二百五十七 列傳第一百四十五 張鶴鳴 董漢儒 趙彥 王洽 梁廷棟 熊明遇 張鳳翼 陳新甲 馮元飇 Volume 257 Biographies 145: Zhang Heming, Dong Hanru, Zhao Yan, Wang Qia, Liang Tingdong, Xiong Mingyu, Zhang Fengyi, Chen Xinjia, Feng Yuanbiao 2
History of Ming 《明史》 卷二百六十一 列傳第一百四十九 盧象昇 劉之綸 丘民仰 Volume 261 Biographies 149: Lu Xiangsheng, Liu Zhilun, Qiu Minyang 2
History of Song 《宋史》 卷三百九十三 列傳第一百五十二 彭龜年 黃裳 羅點 黃度 周南 林大中 陳騤 黃黼 詹體仁 Volume 393 Biographies 152: Peng Guinian, Huang Chang, Luo Dian, Huang Du, Zhou Nan, Lin Dazhong, Chen Kui, Huang Fu, Zhan Tiren 2
History of Ming 《明史》 卷二百五十二 列傳第一百四十 楊嗣昌 吳甡 Volume 252 Biographies 140: Yang Sichang, Wu Shen 2
Wenxuan 《文選》 卷三十九 Scroll 39 2
History of Ming 《明史》 卷一百三十五 列傳第二十三 陳遇 葉兌 范常 宋思顏 郭景祥 楊元杲 阮弘道 孔克仁 Volume 135 Biographies 23: Chen Yu, Ye Dui, Fan Chang, Song Siyan, Guo Jingxiang, Yang Yuangao, Ruan Hongdao, Kong Keren 2
History of Ming 《明史》 卷一百九十九 列傳第八十七 李鉞 王憲 胡世寧 李承勛 王以旂 范鏓 王邦瑞 鄭曉 Volume 199 Biographies 87: Li Yue, Wang Xian, Hu Shining, Li Chengxun, Wang Yiqi, Fan Zong, Wang Bangrui, Zheng Xiao 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十三 列傳第六十一: 梁士彥 元諧 虞慶則 元冑 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 杜彥 周搖 獨孤楷 乞伏慧 張威 和洪 陰壽 楊義臣 Volume 73 Biographies 61: Liang Shiyan, Yuan Xie, Yu Qingze, Yuan Zhou, Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang, Du Yan, Zhou Yao, Du Gukai, Qi Fuhui, Zhang Wei, He Hong, Yin Shou, Yang Yichen 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
居重镇 居重鎮 出居重鎮 Book of Jin 《晉書》 卷五十九 列傳第二十九 汝南王亮 楚王瑋 趙王倫 齊王冏 長沙王乂 成都王潁 河間王顒 東海王越 Volume 59 Biographies 29: Liang, Prince Wencheng of Ru'nan; Wei, Prince Yin of Chu; Lun, Prince of Zhao; Jiong, Prince of Qi; Ai, Prince of Changsha; Ying, Prince of Chengdu; Yong, Prince of Hejian; Yue, Prince Xiaoxian of Donghai 11
李重镇 李重鎮 李重鎮及他副將以下 History of Ming 《明史》 卷二百五十二 列傳第一百四十 楊嗣昌 吳甡 Volume 252 Biographies 140: Yang Sichang, Wu Shen 5
立重镇 立重鎮 宜立重鎮於平陽 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四二 列傳第三四  陽斐 盧潛 崔劼 盧叔武 陽休之 袁聿修 Volume 42 Biographies 34: Yang Fei; Lu Qian (Northern Qi); Cui Jie (Northern Qi); Yang Xiuzhi; Yuan Yuxiu 4
关重镇 關重鎮 朝廷以榆關重鎮 Book of Sui 《隋書》 卷53 列傳第18 達奚長儒 賀婁子幹 史萬歲 劉方 Volume 53 Biographies 18: Daxi Zhangru, Helou Zigan, Shi Wansui, Liu Fang 3
皇子重镇 皇子重鎮 襄陽未有皇子重鎮 Book of Song 《宋書》 卷六 本紀第六 孝武帝 Volume 6 Annals 6: Emperor Xiao Wu 3
襄阳重镇 襄陽重鎮 不欲便使爲襄陽重鎮 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十五 列傳第六 垣崇祖 張敬兒 Volume 25 Biographies 6: Yuan Chongzu, Zhang Jing Er 3
兵马重镇 兵馬重鎮 以襄陽兵馬重鎮 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十一 列傳第二 文惠太子 Volume 21 Biographies 2: Crown Prince Wenhui 2
临重镇 臨重鎮 臨重鎮 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇三 漢書5: 隱帝本紀下 Volume 103 Book of Later Jin 5: Emperor Yin Annals 3 2
兵重镇 兵重鎮 仍令太子諸王蒐兵重鎮 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九 本紀第九: 玄宗下 Volume 9 Annals 9: Xuanzong 2 2
静重镇 靜重鎮 公亮靜重鎮浮 History of Song 《宋史》 卷三百十二 列傳第七十一 韓琦子:忠彥 曾公亮子:孝寬 孝廣 孝蘊 陳升之 吳充 王珪從父:罕 從兄:琪 Volume 312 Biographies 71: Han Qi and son: Zhongyan, Ceng Gongliang and son: Xiaokuan, Xiao Guang, Xiao Yun, Chen Shengzhi, Wu Chong, Wang Gui and uncle: Han, nephew: Qi 2