Chinese Notes
Chinese Notes

罗汉寺 (羅漢寺) Luóhàn Sì

Luóhàn Sì proper noun Luohan Temple / Arhat Temple
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chongqing 重庆 , Concept: Monastery 寺院