Chinese Notes
Chinese Notes

力学 (力學) lìxué

  1. lìxué noun mechanics
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Physics 物理 , Concept: Discipline 学科
    Notes: (Wikipedia '力学')
  2. lìxué verb to study hard
    Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Education 教育

Contained in

量子力学热力学

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷四百二十八 列傳第一百八十七 道學二 程氏門人 劉絢 李籲 謝良佐 游酢 張繹 蘇昞 尹焞 楊時 羅從彥 李侗 Volume 428 Biographies 187: Taoist Scholars 2 - Cheng Shimenren, Liu Xuan, Li Yu, Xie Liangzuo, You Cu, Zhang Yi, Su Bing, Yin Tun, Yang Shi, Luo Congyan, Li Tong 4
History of Song 《宋史》 卷四百十四 列傳第一百七十三 史弥远 鄭清之 史嵩之 董槐 葉夢鼎 馬廷鸞 Volume 414 Biographies 173: Shi Miyuan, Zheng Qingzhi, Shi Songzhi, Dong Huai, Ye Mengding, Ma Tingluan 3
History of Song 《宋史》 卷二百四十四 列傳第三 宗室一 Volume 244 Biographies 3: Imperial Clan 1 3
History of Yuan 《元史》 卷一百五十八 列傳第四十五: 姚樞 許衡 竇默 Volume 158 Biographies 45: Yao Shu, Xu Heng, Dou Mo 3
History of Song 《宋史》 卷二百四十七 列傳第六 宗室四 Volume 247 Biographies 6: Imperial Clan 4 3
History of Yuan 《元史》 卷一百八十五 列傳第七十二: 呂思誠 汪澤民 干文傳 韓鏞 李稷 蓋苗 Volume 185 Biographies 72: Lu Sicheng, Wang Zemin, Gan Wenchuan, Han Yong, Li Ji, Gai Miao 2
History of Song 《宋史》 卷三百九十五 列傳第一百五十四 樓鑰 李大性 任希夷 徐應龍 莊夏 王阮 王質 陸游 方信孺 王柟 Volume 395 Biographies 154: Lou Yao, Li Daxing, Ren Xiyi, Xu Yinglong, Zhuang Xia, Wang Ruan, Wang Zhi, Lu You, Fang Xinru, Wang Nan 2
History of Song 《宋史》 卷四百五十七 列傳第二百十六 隱逸上 戚同文 陳摶 种放 萬適 李瀆 魏野 邢敦 林逋 高懌 徐復 孔旼 何羣 Volume 457 Biographies 216: Recluses 1 - Qi Tongwen, Chen Tuan, Zhong Fang, Wan Shi, Li Du, Wei Ye, Xing Dun, Lin Bu, Gao Yi, Xu Fu, Kong Min, He Qun 2
History of Song 《宋史》 卷三百四十四 列傳第一百〇三 孫覺 李常 孔文仲 李周 鮮于侁 顧臨 李之純 王覿 馬默 Volume 344 Biographies 103: Sun Jue, Li Chang, Kong Wenzhong, Li Zhou, Xian Yushen, Gu Lin, Li Zhichun, Wang Di, Ma Mo 2
History of Song 《宋史》 卷三百八十八 列傳第一百四十七 周執羔 王希呂 陳良祐 李浩 陳槖 胡沂 唐文若 李燾 Volume 388 Biographies 147: Zhou Zhigao, Wang Xilu, Chen Liangyou, Li Hao, Chen Tuo, Hu Yi, Tang Wenruo, Li Dao 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
少力学 少力學 少力學 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百六十三  列傳第八十八 孔穆崔柳楊馬 Volume 163 Biographies 88: Kong, Mu, Cui, Liu, Yan, Ma 17
贫力学 貧力學 少孤貧力學 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十六 列傳第一百二十六: 李宗閔 楊嗣复 楊虞卿 馬植 李讓夷 魏 周墀 崔龜從 鄭肅 盧商 Volume 176 Biographies 126: Li Zongmin, Yang Sifu, Yang Yuqing, Ma Zhi, Li Rangyi, Weipi, Zhou Chi, Cui Guicong, Zhengsu, Lu Shang 12
幼力学 幼力學 幼力學 History of Song 《宋史》 卷三百四十四 列傳第一百〇三 孫覺 李常 孔文仲 李周 鮮于侁 顧臨 李之純 王覿 馬默 Volume 344 Biographies 103: Sun Jue, Li Chang, Kong Wenzhong, Li Zhou, Xian Yushen, Gu Lin, Li Zhichun, Wang Di, Ma Mo 7
益力学 益力學 由是贊益力學 New History of the Five Dynasties 《新五代史》 卷二十八 唐臣傳第十六: 豆盧革 盧程 任圜 趙鳳 李襲吉 張憲 蕭希甫 劉贊 何瓚 Volume 28 Later Tang Biographies 8: Dou Luge, Lu Cheng, Ren Huan, Zhao Feng, Li Xiji, Zhang Xian, Xiao Xifu, Liu Zan, He Zan 4
苦心力学 苦心力學 苦心力學 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百七十四 列傳第一百二十四: 李德裕 Volume 174 Biographies 124: Li Deyu 3
孤力学 孤力學 早孤力學 History of Song 《宋史》 卷二百九十二 列傳第五十一 李諮 程戡 夏侯嶠 盛度 丁度 張觀 鄭戩 明鎬 王堯臣 孫抃 田況 Volume 292 Biographies 51: Li Zi, Cheng Kan, Xia Houjiao, Cheng Du, Ding Du, Zhang Guan, Zheng Jian, Ming Gao, Wang Yaochen, Sun Bian, Tian Kuang 3
力学强 力學強 質力學強記 History of Song 《宋史》 卷二百四十九 列傳第八 范質 王溥 魏仁浦 Volume 249 Biographies 8: Fan Zhi, Wang Pu, Wei Renpu 3
志力学 誌力學 勵誌力學 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十五 列傳第一百十五: 韋夏卿 王正雅 柳公綽 崔玄亮 溫造 郭承嘏 殷侑 徐晦 Volume 165 Biographies 115: Wei Xiaqing, Wang Zhengya, Liu Gongchao, Cui Xuanliang, Wen Zao, Guo Chenggu, Yin You, Xu Hui 3
颖悟力学 穎悟力學 穎悟力學 History of Jin 《金史》 卷一百〇六 列傳第四十四: 張暐子:行簡 賈益謙 劉炳 朮虎高琪 移剌塔不也 Volume 106 Biographies 44: Zhang Wei son: Xingjian, Jia Yiqian, Liu Bing, Pai Hugaoqi, Yi Latabuye 2
少孤力学 少孤力學 揚休少孤力學 History of Song 《宋史》 卷二百九十九 列傳第五十八 狄棐 郎簡 孫祖德 張若谷 石揚休 祖士衡 李垂 張洞 李仕衡 李溥 胡則 薛顏 許元 鍾離瑾 孫沖 崔嶧 田瑜 施昌言 Volume 299 Biographies 58: Di Fei, Lang Jian, Sun Zude, Zhang Ruogu, Shi Yangxiu, Zu Shiheng, Li Chui, Zhang Dong, Li Shiheng, Li Pu, Hu Ze, Xue Yan, Xu Yuan, Zhong Lijin, Sun Chong, Cui Yi, Tian Yu, Shi Changyan 2