Chinese Notes
Chinese Notes

亲信 (親信) qīnxìn

qīnxìn noun a trusted aide
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Social Interaction 交际

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十三 列傳第四十一: 万俟普 可朱渾元 劉豐 破六韓常 金祚 劉貴 蔡雋 韓賢 尉長命 王懷 任祥 莫多婁貸文 厙狄迴洛 厙狄盛 張保洛 侯莫陳相 薛孤延 斛律羌舉 張瓊 宋顯 王則 慕容紹宗 叱列平 步大汗薩 薛脩義 慕容儼 潘樂 彭樂 暴顯 皮景和 綦連猛 元景安 獨孤永業 鮮于世榮 傅伏 Volume 53 Biographies 41: Wan Sipu, Kezhui Hunyuan, Liu Feng, Poli Hanchang, Jin Zuo, Liu Gui, Cai Jun, Han Xian, Wei Zhangming, Wan Huai, Ren Xiang, Moduoluo Daiwen, Shedi Huiluo, She Dicheng, Zhang Baoluo, Houmo Chenxiang, Xue Guyan, Hulu Qiangju, Zhang Qiong, Song Xian, Wang Ze, Murong Shaozong, Chi Lieping, Buda Hansa, Xue Xiuyi, Murong Yan, Pan Le, Peng le, Bao Xian, Pi Jinghe, Qi Lianmeng, Yuan Jingan, Dugu Yongye, Xianyu Shirong, Fu Fu 5
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷四一 列傳第三三  暴顯 皮景和 鮮于世榮 綦連猛 元景安 獨孤永業 傅伏 高保寧 Volume 41 Biographies 33: Bao Xian; Pi Jinghe; Xianyu Shirong; Qilian Meng; Yuan Jing'an; Dugu Yongye; Fu Fu; Gao Baoning 5
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷十四  列傳第四 宋宗室及諸王下 Volume 14 Biographies 4: Members of the Song Imperial Family 2 3
History of Song 《宋史》 卷二百九十 列傳第四十九 Cao Liyong, Sun JiYe, Zhang Qi, Yang Chongxun, Xia Shouen, Di Qing, Zhang Yu, Sun Jie, Guo Kui Volume 290 Biographies 49: 3
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百〇六 漢書8: 列傳三 王周 劉審交 武漢球 張瓘 李殷 劉在明 馬萬 李彥從 郭謹 皇甫立 白再榮 張鵬 Volume 106 Book of Later Jin 8: Biographies 3 - Wang Zhou, Liu Shenjiao, Wu Hanqiu, Zhang Guan, Li Yin, Liu Zaiming, Ma Wan, Li Yancong, Guo Jin, Huang Fuli, Bai Zairong, Zhang Peng 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十五 列傳第六十三: 趙煚 趙芬 王韶 元巖 宇文㢸 伊婁謙 李圓通 郭榮 龐晃 李安 楊尚希 張煚 蘇孝慈 元壽 Volume 75 Biographies 63: Zhao Jiong, Zhao Fen, Wang Shao, Yuan Yan, Yu Wenbi, Yi Louqian, Li Yuantong, Guo Rong, Pang Huang, Li An, Yang Shangxi, Zhang Jiong, Su Xiaoci, Yuan Shou 3
Book of Liang 《梁書》 卷三十一 列傳第二十五 袁昂 子君正 Volume 31: Yuan Ang; Yuan Junzheng 3
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷七十九 列傳第六十七: 宇文述 王世充 段達 Volume 79 Biographies 67: Yu Wenshu, Wang Shichong, Duan Da 3
History of Yuan 《元史》 卷九十九 志第四十七:  兵二 Volume 99 Treatises 52: Military 2 3
History of Song 《宋史》 卷二百七十九 列傳第三十八 王繼忠 傅潛 張昭允 戴興 王漢忠 王能 張凝 魏能 陳興 許均 張進 李重貴 呼延贊 劉用 耿全斌 周仁美 Volume 279 Biographies 38: Wang Jizhong, Fu Qian, Zhang Zhaoyun, Dai Xing, Wang Hanzhong, Wang Neng, Zhang Ning, Wei Neng, Chen Xing, Xu Jun, Zhang Jin, Li Zhonggui, Hu Yanzan, Liu Yong, Geng Quanbin, Zhou Renmei 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
给亲信 給親信 特給親信四十人 Book of Jin 《晉書》 卷六十 列傳第三十 解系 孫旂 孟觀 牽秀 繆播 皇甫重 張輔 李含 張方 閻鼎 索靖 賈疋 Volume 60 Biographies 30: Xie Xi; Sun Qi; Meng Guan; Qian Xiu; Miao Bo; Zhang Fu; Li Han; Zhang Fang; Yan Ding; Suo Jing; Jia Pi 26
亲信二十 親信二十 加親信二十人 Book of Song 《宋書》 卷五十三 列傳第十三 張茂度 庾登之 謝方明 江夷 Volume 53 Biographies 13: Zhang Maodu, Yu Dengzhi, Xie Fangming, Jiang Yi 24
见亲信 見親信 甚見親信 Book of Han 《漢書》 卷六十八 霍光金日磾傳 Volume 68: Huo Guang and Jin Midi 15
领亲信 領親信 領親信都督 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十六 列傳第八   段榮 子韶 Volume 16 Biographies 8: Duan Rong; Duan Shao 11
亲信兵 親信兵 大塚宰宇文護引之令督親信兵 Book of Sui 《隋書》 卷39 列傳第4 于義 陰壽 竇榮定 元景山 源雄 豆盧勣 賀若誼 Volume 39 Biographies 4: Yu Yi, Yin Shou, Dou Rongding, Yuan Jingshan, Yuan Xiong, Dou Luji, He Ruoyi 9
加亲信 加親信 加親信二十人 Book of Song 《宋書》 卷五十三 列傳第十三 張茂度 庾登之 謝方明 江夷 Volume 53 Biographies 13: Zhang Maodu, Yu Dengzhi, Xie Fangming, Jiang Yi 8
亲信三十 親信三十 其給玩親信三十人 Book of Jin 《晉書》 卷七十八 列傳第四十八 孔愉 丁潭 陶回 Volume 78 Biographies 48: Kong Yu; Ding Tan; Zhang Mao; Tao Hui 5
亲信四十 親信四十 特給親信四十人 Book of Jin 《晉書》 卷六十 列傳第三十 解系 孫旂 孟觀 牽秀 繆播 皇甫重 張輔 李含 張方 閻鼎 索靖 賈疋 Volume 60 Biographies 30: Xie Xi; Sun Qi; Meng Guan; Qian Xiu; Miao Bo; Zhang Fu; Li Han; Zhang Fang; Yan Ding; Suo Jing; Jia Pi 5
内亲信 內親信 穆弱冠為太祖內親信 Book of Zhou 《周書》 卷29 列傳第21 王傑 王勇 宇文虯 宇文盛 弟丘 耿豪 高琳 李和 伊婁穆 楊紹 王雅 達奚寔 劉雄 侯植 Volume 29 Biographies 21: Wang Jie; Wang Yong; Yu Wenqiu; Yu Wencheng; younger brother Qiu; Geng Hao; Gao Lin; Li He; Yi Loumu; Yang Shao; Wang Ya; Da Xishi; Liu Xiong; Hou Zhi 4
亲信数 親信數 玄率親信數千人聲言赴戰 Book of Jin 《晉書》 卷九十九 列傳第六十九 桓玄 卞範之 殷仲文 Volume 99 Biographies 69: Huan Xuan; Bian Fanzhi; Duan Zhongwen 4