Chinese Notes
Chinese Notes

台湾大学 (台灣大學) Táiwān Dàxué

  1. Táiwān Dàxué proper noun University of Taiwan
    Domain: Education 教育 , Concept: University 大学
  2. táiwān dàxué proper noun National Taiwan University
    Domain: Education 教育 , Concept: University 大学
    Notes: Abbreviation to 台大 (CC-CEDICT '臺灣大學')