Chinese Notes
Chinese Notes

塞舌尔卢比 (塞舌爾盧比) Sāishéěr lúbǐ

Sāishéěr lúbǐ noun Seychelles rupee
Domain: Economics 经济 , Subdomain: Seychelles 塞舌尔 , Concept: Currency 货币
Notes: Unit of currency in Seychelles (WIKI 'ISO_4217')