Chinese Notes
Chinese Notes

王权 (王權) Wáng quán

Wáng quán noun royalty / royal power
Domain: Literary Chinese 文言文

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷三十二 本紀第三十二 高宗九 Volume 32 Annals 32: Gaozong 9 9
History of Ming 《明史》 卷九十八 志第七十四 藝文三 Volume 98 Treatises 74: Arts and Literature 3 5
History of Ming 《明史》 卷一百十七 列傳第五 諸王二 Volume 117 Biographies 5: Princes 2 4
History of Jin 《金史》 卷五  本紀第五: 海陵 Volume 5 Annals 5: Hailing 3
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十四 本紀第十四: 順宗 憲宗上 Volume 14 Annals 14: Shunzong, Xianzong 1 3
History of Ming 《明史》 卷四 本紀第四 恭閔帝 Volume 4 Annals 4: Emperor Gongming 2
History of Song 《宋史》 卷三百八十六 列傳第一百四十五 劉珙 王藺 黃祖舜 王大寶 金安節 王剛中 李彥穎 范成大 Volume 386 Biographies 145: Liu Gong, Wang Lin, Huang ZuShun, Wang Dabao, Jin Anjie, Wang Gangzhong, Li Yanying, Fan Chengda 2
History of Jin 《金史》 卷七十三 列傳第十一: 阿離合懣子:晏(本名斡論),孫:宗尹(本名阿里罕) 宗甯(本名阿土古) 宗道本名八十 宗雄本名謀良虎,子:阿鄰 按荅海 希尹本名穀神,孫:守貞(本名左靨) 守能(本名胡刺) Volume 73 Biographies 11: Ali Hemen and son: Yan (formerly named Wolun), grandson: Zongyin (formerly named Alihan), Zong Ning (formerly named Atugu), Zong Dao formerly named bashi, Zong Xiong formerly named Mou Lianghu, son: Alin, An Dahai, Xi Yin formerly named Gushen, son: Shouzhen (formerly named Zuoye), Shou Neng (formerly named Huci) 2
History of Song 《宋史》 卷二十九 本紀第二十九 高宗六 Volume 29 Annals 29: Gaozong 6 2
History of Ming 《明史》 卷九十七 志第七十三 藝文二 Volume 97 Treatises 73: Arts and Literature 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
宁王权 寧王權 寧王權歸京師 History of Ming 《明史》 卷四 本紀第四 恭閔帝 Volume 4 Annals 4: Emperor Gongming 9
献王权 獻王權 甯獻王權 History of Ming 《明史》 卷九十七 志第七十三 藝文二 Volume 97 Treatises 73: Arts and Literature 2 9
礼部尚书王权 禮部尚書王權 禮部尚書王權為禮儀使 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷四十五 唐書21: 閔帝本紀 Volume 45 Book of Later Tang 21: Emperor Min Annals 1 3
尚书王权 尚書王權 以戶部尚書王權為兵部尚書 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十六 晉書2: 高祖本紀二 Volume 76 Book of Later Jin 2: Gaozu Annals 2 3
侍郎王权 侍郎王權 以戶部侍郎王權為兵部侍郎 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷三十八 唐書14: 明宗本紀四 Volume 38 Book of Later Tang 14: Mingzong Annals 4 3
王权重 王權重 長廣二王權重 Book of Sui 《隋書》 卷23 志第18 五行下 Volume 23 Treatises 18: Five Elements 2 3
卿王权 卿王權 以鴻臚卿王權為京兆尹 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十四 本紀第十四: 順宗 憲宗上 Volume 14 Annals 14: Shunzong, Xianzong 1 3
彭城王权 彭城王權 彭城王權薨 Book of Jin 《晉書》 卷三 帝紀第三 世祖武帝 Volume 3 Annals 3: Emperor Wu 2
大将王权 大将王權 大將王權不從錡節制 History of Song 《宋史》 卷三百六十六 列傳第一百二十五 劉錡 吳玠 吳璘 Volume 366 Biographies 125: Liu Qi, Wu Jie, Wu Lin 2
王权要 王權要 依諸王權要以避役者 History of Yuan 《元史》 卷七 本紀第七: 世祖四 Volume 7 Annals 7: Shizu 4 2