Chinese Notes
Chinese Notes

文法 wénfǎ

wénfǎ noun grammar
Domain: Linguistics 语言学

Contained in

生成文法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Book of Jin 《晉書》 卷三十九 列傳第九 王沈 荀顗 荀勖 馮紞 Volume 39 Biographies 9: Wang Chen; Xun Yi; Xun Xu; Feng Dan 4
History of Song 《宋史》 卷四百九十二 列傳第二百五十一 外國八 吐蕃唃廝囉 董氊 阿里骨 瞎征 趙思忠 Volume 492 Biographies 251: Foreign States 8 - Gusiluo of Tubo, Dongzhan, Aligu, Xiazheng, Zhao Sizhong 4
History of Song 《宋史》 卷二百五十八 列傳第十七 曹彬 潘美 李超 Volume 258 Biographies 17: Cao Bin, Pan Mei, Li Chao 4
History of Song 《宋史》 卷四百三十六 列傳第一百九十五 儒林六 陳亮 鄭樵林霆 李道傳 Volume 436 Biographies 195: Confucian Scholars 6 - Chen Liang, Zheng Qiaolinting, Li Daochuan 3
Book of Han 《漢書》 卷八十三 薛宣朱博傳 Volume 83: Xue Xuan and Zhu Bo 3
Records of the Grand Historian 《史記》 《汲鄭列傳》 Biographies of Ji and Zheng 3
Book of Han 《漢書》 卷五十 張馮汲鄭傳 Volume 50: Zhang, Feng, Ji and Zheng 3
Book of Han 《漢書》 卷八十九 循吏傳 Volume 89: Upright Officials 3
History of Song 《宋史》 卷二百七十七 列傳第三十六 張鑑 姚坦 索湘 宋太初 盧之翰 鄭文寶 王子輿 劉綜 卞袞 許驤 裴莊 牛冕 張適 欒崇吉 袁逢吉 韓國華 何蒙 慎知禮 Volume 277 Biographies 36: Zhang Jian, Yao Tan, Suo Xiang, Song Taichu, Lu Zhihan, Zheng Wenbao, Wang Ziyu, Liu Zong, Bian Gun, Xu Xiang, Pei Zhuang, Niu Mian, Zhang Shi, Luan Chongji, Yuan Fengji, Han Guohua, He Meng, Shen Zhili 2
History of Jin 《金史》 卷一百二十六 列傳第六十四: 文藝下 趙渢 周昂 王庭筠 劉昂 李經 劉從益 呂中孚+張建 李純甫 王郁 宋九嘉 龐鑄 李獻能 王若虛 王元節 孫國綱 麻九疇 李汾 元德明子:元好問 Volume 126 Biographies 64: Wen Yixia, Zhao Feng, Zhou Ang, Wang Tingyun, Liu Ang, Li Jing, Liu Congyi, Luzhongfu+zhangjian, Li Chunfu, Wang Yu, Song Jiujia, Pang Zhu, Li Xianneng, Wang Ruoxu, Wang Yuanjie, Sun Guogang, Ma Jiuchou, Li Fen, Yuan Deming son: Yuan Haowen 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
习文法 習文法 習文法吏事 Records of the Grand Historian 《史記》 《平津侯主父列傳》 Biographies of the Marquis of Pingjin and Zhufu 15
文法吏 文法吏 習文法吏事 Records of the Grand Historian 《史記》 《平津侯主父列傳》 Biographies of the Marquis of Pingjin and Zhufu 10
立文法 立文法 立文法 History of Song 《宋史》 卷二百五十八 列傳第十七 曹彬 潘美 李超 Volume 258 Biographies 17: Cao Bin, Pan Mei, Li Chao 6
舞文法 舞文法 舞文法 Records of the Grand Historian 《史記》 《汲鄭列傳》 Biographies of Ji and Zheng 6
拘文法 拘文法 不拘文法 Records of the Grand Historian 《史記》 《汲鄭列傳》 Biographies of Ji and Zheng 5
喜文法 喜文法 不喜文法 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十一 第五鍾離宋寒列傳 Volume 41: Biographies of Diwu, Zhongli, Song, Han 3
守文法 守文法 守文法以戴翼其世者甚眾 Wenxuan 《文選》 卷二十一 Scroll 21 2
分别文法 分別文法 上分別文法 Records of the Grand Historian 《史記》 《汲鄭列傳》 Biographies of Ji and Zheng 2
晓文法 曉文法 併下車求勇猛曉文法吏且十人 Book of Han 《漢書》 卷七十七 蓋諸葛劉鄭孫毌將何傳 Volume 77: Gai, Zhuge, Liu, Zheng, Sun, Wujiang and He 2
好文法 好文法 好文法 Book of Han 《漢書》 卷二十八下 地理志 Volume 28b: Treatise on Geography 2 2