Chinese Notes
Chinese Notes

威欢悦悅母 (威德歡悅母) Wēi Dé Huānyuè Mǔ

Wēi Dé Huānyuè Mǔ proper noun Tara / Rab-tu dgah-ba brdsid-ba
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Tara 度母
Notes: Tibetan: Rab-tu dgah-ba brdsid-ba