Chinese Notes
Chinese Notes

能动三界救度 (能動三界救度) Néng Dòng Sān Jiè Jiùdù

Néng Dòng Sān Jiè Jiùdù proper noun Sita-Vijaya Tara
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教 , Concept: Tara 度母
Notes: Sanskrit equivalent: sītavijayatārā