Chinese Notes
Chinese Notes

noun a prostitute
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: (Unihan '妓')

Contained in

妓女雏妓嫖妓艺妓娼妓妓院舞妓妓乐名妓

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十一 列傳第一百十一: 李光進 烏重胤 王沛 李珙 李祐 董重質 楊元卿 劉悟 劉沔 石雄 Volume 161 Biographies 111: Li Guangjin, Wu Zhongyin, Wang Pei, Li Gong, Li You, Dong Zhongzhi, Yang Yuanqing, Liu Wu, Liu Mian, Shi Xiong 6
Book of Wei 《魏書》 卷43 嚴棱 毛修之 唐和 劉休賓 房法夀 Volume 43: Yan Leng, Mao Xiuzhi, Tang He, Liu Xiubin, Fang Fashou 5
History of Ming 《明史》 卷二百二十二 列傳第一百一十 譚綸 王崇古 方逢時 吳兌 鄭洛 張學顏 張佳胤 殷正茂 凌雲翼 Volume 222 Biographies 110: Tan Lun, Wang Chonggu, Fang Fengshi, Wu Dui, Zheng Luo, Zhang Xueyan, Zhang Jiayin, Yin Zhengmao, Ling Yunyi 5
History of Song 《宋史》 卷四百七十八 列傳第二百三十七 世家一 南唐李氏李景(子:煜 從善 從誧 從弟:季操 孫:仲寓 附:舒元 韓熙載 馮謐 潘佑 皇甫繼勳 周惟簡) Volume 478 Biographies 237: Hereditary Houses 1 - Southern Tang and Li clans Li Jing (son: Yu, relative Shan, relative Bu, nephew: Ji Cao, grandson: Zhong Yu, relatives: Shu Yuan, Han Xizai, Feng Mi, Pan You, Huang Fujixun, Zhou Weijian) 4
History of Ming 《明史》 卷二百七十三 列傳第一百六十一 左良玉 高傑 祖寬 Volume 273 Biographies 161: Zuo Liangyu, Gao Jie, Zu Kuan 4
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷九十七 晉書23: 列傳12 范延光 張從賓 張延播 楊光遠 廬文進 李金全 Volume 97 Book of Later Jin 23: Biographies 12 - Fan Yanguang, Zhang Congbin, Zhang Yanbo, Yang Guangyuan, Lu Wenjin, Li Jinquan 4
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百六十六 列傳第一百十六: 元稹 白居易 Volume 166 Biographies 116: Yuan Zhen, Bai Juyi 4
Book of Later Han 《後漢書》 卷四十二 光武十王列傳 Volume 42: Biographies of Ten Princes of Guangwu 4
Book of Liang 《梁書》 卷三十八 列傳第三十二 朱异 賀琛 Volume 38: Zhu Yi; He Chen 3
Book of Wei 《魏書》 卷71 裴叔業 夏侯道遷 李元護 席法友 王世弼 江悦之 淳于誕 李苗 Volume 71: Pei Shuye, Xiahou Daoqian, Li Yuanhu, Xi Fayou, Wang Shibi, Jiang Yuezhi, Chun Yudan, Li Miao 3

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
妓妾 妓妾 涼州盧水胡伊健妓妾 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十五 魏書十五 劉司馬梁張溫賈傳 Volume 15: Book of Wei 15 - Biographies of Liu, Sima, Liang, Zhang, Wen, and Jia 53
女妓 女妓 玄之宮女及逆党之家子女妓妾悉為軍賞 Book of Jin 《晉書》 卷二十八 志第十八 五行中 Volume 28 Treatises 18: Five Elements Part Two 41
妓十 妓十 并獻女妓十人 Book of Chen 《陳書》 卷十七 列傳第十一: 王沖 王通 袁敬 Volume 17: Wang Chong; Wang Tong; Yuan Jing 12
声妓 聲妓 聲妓紛葩 Book of Jin 《晉書》 卷七十 列傳第四十 應詹 甘卓 卞壼 劉超 鍾雅 Volume 70 Biographies 40: Ying Zhan; Gan Zhuo; Deng Qian; Bian Kun 5
妓数 妓數 其父侍妓數十人 Book of Liang 《梁書》 卷三十三 列傳第二十七 王僧孺 張率 劉孝綽 王筠 Volume 33: Wang Sengru; Zhang Shuai; Liu Xiaochuo 5
妓一 妓一 送女妓一人 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷四十六 列傳第二十七 王秀之 王慈 蔡約 陸慧曉 顧憲之 蕭惠基 Volume 46 Biographies 27: Wang Xiuzhi, Wang Ci, Cai Yue, Lu Huixiao, Gu Xianzhi, Xiao Huiji 4
美妓 美妓 昉飾美妓進於贊 Book of Sui 《隋書》 卷38 列傳第3 劉昉 鄭譯 柳裘 皇甫績 盧賁 Volume 38 Biographies 3: Liu Fang, Zheng Yi, Liu Qiu, Huang Fuji, Lu Ben 4
及妓 及妓 妖黨及妓妾謂之水仙 Book of Jin 《晉書》 卷一百〇 列傳第七十 王彌 張昌 陳敏 王如 杜曾 杜弢 王機 祖約 蘇峻 孫恩 盧循 譙縱 Volume 100 Biographies 70: Wang Mi; Zhang Chang; Chen Min; Wang Ru; Du Ceng; Du Tao; Wang Ji; Zu Yue; Su Jun; Sun En; Lu Xun; Qiao Zong 3
妓产 妓產 枹罕羌妓產一龍子 Book of Jin 《晉書》 卷二十九 志第十九 五行下 Volume 29 Treatises 19: Five Elements Part Three 3
畜妓 畜妓 詡與射聲校尉陰玄智坐畜妓免官 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷四十二 列傳第二十三 王晏 蕭諶 蕭坦之 江祏 Volume 42 Biographies 23: Wang Yan, Xiao Chen, Xiao Tanzhi, Jiangshi 3