Chinese Notes
Chinese Notes

佛垂般涅槃略说教诫经 (佛垂般涅槃略說教誡經) fó chuí bān nièpán lüè shuōjiāo jiè jīng

fó chuí bān nièpán lüè shuōjiāo jiè jīng proper noun Sutra of Bequeathed Teachings
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Mahāyāna Buddhism 大乘佛教 , Concept: Sutra 经
Notes: The name of a text in the Chinese Buddhist canon; see 遺教經 (T 389; KDC 453)