Chinese Notes
Chinese Notes

大普宁寺本 (大普寧寺本) dà pǔníng sì běn

dà pǔníng sì běn proper noun Puning Canon
Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chinese Buddhism 中国佛教 , Concept: Buddhist Canon 大藏經
Notes: See 普寧藏