Chinese Notes
Chinese Notes

染污识 (染污識) rǎnwūshí

rǎnwūshí noun kliṣṭamanas / kliṣṭa-mana / afflicted mind / afflicted mentality
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 染污識