Chinese Notes
Chinese Notes

所持 suǒchí

suǒchí noun adhisthana / adhiṣṭhāna / adhiṭṭhāna / determination
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 加持

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Huainanzi 《淮南子》 卷九 主術訓 Chapter 9: The Sovereign's Methods 2
Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十八 魏書十八 二李臧文呂許典二龐閻傳 Volume 18: Book of Wei 18 - Biographies of the two Lis, Zang, Wen, Lü, Xu, Dian, the two Pangs, and Yan 2
Book of Wei 《魏書》 卷114 釋老志十 Volume 114: Treatise 10 - Buddhism and Daoism 2
Book of Jin 《晉書》 卷十一 志第一 天文上 Volume 11 Treatises 1: Astronomy Part One 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷十六 本紀第十六: 穆宗 Volume 16 Annals 16: Muzong 1
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷四十三 志第二十三: 職官二 Volume 43 Treatises 23: Government Service 2 1
History of Song 《宋史》 卷二百九十五 列傳第五十四 尹洙 孫甫 謝絳 葉清臣 楊察 Volume 295 Biographies 54: Yin Zhu, Sun Fu, Xie Jiang, Ye Qingchen, Yang Cha 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷二百零八 列傳第一百三十三 宦者下 Volume 208 Biographies 133: Imperial Officials 2 1
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷五十五 列傳第四十五 王茂 曹景宗 席闡文 夏侯詳 士瞻 蔡道恭 楊公則 鄧元起 張惠紹 馮道根 康絢 昌義之 Volume 55 Biographies 45: Wang Mao, Cao Jingzong, Xi Chanwen, Xiao Houxiang, Shi Zhan, Cai Daogong, Yan Gongze, Deng Yuanqi, Zhang Huishao, Feng Daogen, Kang Xuan, Chang Yizhi 1
New Book of Tang 《新唐書》 卷一百五十八  列傳第八十三 韋張嚴韓 Volume 158 Biographies 83: Wei, Zhang, Yan, Han 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
所持节 所持節 授以常所持節 Book of Later Han 《後漢書》 卷十七 馮岑賈列傳 Volume 17: Biographies of Feng, Cen, Jia 13
取所持 取所持 命左右取所持節 Book of Song 《宋書》 卷八十八 列傳第四十八 薛安都 沈文秀 崔道固 Volume 88 Biographies 48: Xue Andou, Shen Wenxiu, Cui Daogu 5
失所持 失所持 失所持節 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷二十五 列傳第六 垣崇祖 張敬兒 Volume 25 Biographies 6: Yuan Chongzu, Zhang Jing Er 4
知所持 知所持 使后世子孫知所持守 History of Ming 《明史》 卷一百十三 列傳第一 后妃一 Volume 113 Biographies 1: Empresses and Consorts 1 3
所持循 所持循 臣下無所持循 History of Yuan 《元史》 卷一百五十八 列傳第四十五: 姚樞 許衡 竇默 Volume 158 Biographies 45: Yao Shu, Xu Heng, Dou Mo 2
所持守 所持守 無所持守 History of Song 《宋史》 卷三百五十三 列傳第一百十二 何㮚 孫傅 陳過庭 張叔夜 聶昌 張閣 張近 鄭僅 宇文昌齡子:常 許幾 程之邵 龔原 崔公度 蒲卣 Volume 353 Biographies 112: He Li, Sun Fu, Chen Guoting, Zhang Shuye, Nie Chang, Zhang Ge, Zhang Jin, Zheng Jin, Yu Wenchangling and son: Chang, Xu Ji, Cheng ZhiShao, Gong Yuan, Cui Gongdu, Pu You 2
所持刀 所持刀 夜数磨砺所持刀讫 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十八 魏書十八 二李臧文呂許典二龐閻傳 Volume 18: Book of Wei 18 - Biographies of the two Lis, Zang, Wen, Lü, Xu, Dian, the two Pangs, and Yan 2
植所持 植所持 植所持的各一 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷四十九 吳書四 劉繇太史慈士燮傳 Volume 49: Book of Wu 4 - Biographies of Liu Yao, Taishi Ci, and Shi Xie 2
多所持 多所持 多所持拔 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百 列傳第五十: 尹思貞 李傑 解琬 畢構 蘇珦 鄭惟忠 王志愔 盧從願 李朝隱 裴漼 王丘 Volume 100 Biographies 50: Yin Sizhen, Li Jie, Jie Wan, Bi Gou, Su Xiang, Zheng Weizhong, Wang Zhiyin, Lu Congyuan, Li Chaoyin, Pei Cui, Wang Qiu 2
伦所持 倫所持 是伯喈之倫所持 Book of Wei 《魏書》 卷90 逸士:眭誇 馮亮 李謐 鄭修 Volume 90: Retired Officals - Sui Kua, Feng Liang, Li Mi, Zheng Xiu 2