Chinese Notes
Chinese Notes

二门 (二門) èrmén

èrmén set phrase two gates / two teachings
Domain: Buddhism 佛教
Notes: There are many different pairs (Ding '二門'; FGDB '二門'; SH '二門')

Contained in

十二门论一心二门不二门十二门论疏十二门论宗致义记十不二门十不二门指要钞往生净土决疑行愿二门摄折二门

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Song 《宋史》 卷八十五 志第三十八 地理一 Volume 85 Treatises 38: Geography 1 10
The Scholars 《儒林外史》 第三十七回 Chapter 37 3
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十七 晉書3: 高祖本紀三 Volume 77 Book of Later Jin 3: Gaozu Annals 3 3
History of Jin 《金史》 卷九十一 列傳第二十九: 完顏撒改 龐迪 溫蒂罕移室懣 神土懣 移剌成 石抹卞 楊仲武 蒲察世傑本名阿撒 蕭懷忠 移剌按答 孛朮魯阿魯罕 趙興祥 石抹榮 敬嗣暉 Volume 91 Biographies 29: Wanyansagai, Pang Di, Wendihanyishimen, Shen Tumen, Yi Lacheng, Shi Mobian, Yang Zhongwu, Puchashijiebenmingasa, Xiao Huaizhong, Yilaanda, Beipailualuhan, Zhao Xingxiang, Shi Morong, Jing Sihui 3
History of Ming 《明史》 卷六十八 志第四十四 輿服四 Volume 68 Treatises 44: Carriages and Clothing 4 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十八 周書9: 世宗本紀五 Volume 118 Book of Later Zhou 20: Shizong Annals 5 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷九十一 列傳第七十九: 列女 Volume 91 Biographies 79: Exemplary Women 2
History of Ming 《明史》 卷一百三十一 列傳第十九 顧時 吳楨 薛顯 郭興 陳德 王志 梅思祖 金朝興 唐勝宗 陸仲亨 費聚 陸聚 鄭遇春 黃彬 葉昇 Volume 131 Biographies 19: Gu Shi, Wu Zhen, Xue Xian, Guo Xing, Chen De, Wang Zhi, Mei Sizu, Jin Chaoxing, Tang Shengzong, Lu Zhongheng, Fei Ju, Lu Ju, Zheng Yuchun, Huang Bin, Ye Sheng 2
History of Song 《宋史》 卷二百八十九 列傳第四十八 高瓊 范廷召 葛霸 Volume 289 Biographies 48: Gao Qiong, Fan Tingzhao, Ge Ba 2
History of Song 《宋史》 卷一百四十七 志第一百 儀衞五 Volume 147 Treatises 100: Ceremonial Guards 5 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
西二门 西二門 西二門鄭門 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十七 晉書3: 高祖本紀三 Volume 77 Book of Later Jin 3: Gaozu Annals 3 8
东二门 東二門 東二門曹門 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十七 晉書3: 高祖本紀三 Volume 77 Book of Later Jin 3: Gaozu Annals 3 6
开二门 開二門 是為刑開二門也 Book of Later Han 《後漢書》 卷二十八上 桓譚馮衍列傳 Volume 28a: Biographies of Huan Tan; Feng Yan 5
东西二门 東西二門 東西二門 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十九 列傳第四十 芮芮虜 河南 氐 羌 Volume 59 Biographies 40: Other Peoples from Henan, the Di People, and Qiang 4
卢二门 盧二門 崔盧二門 Book of Wei 《魏書》 卷47 盧玄 Volume 47: Lu Xuan 4
二门多 二門多 二門多故 Book of Wei 《魏書》 卷92 列女:崔覧妻封氏 封卓妻劉氏 魏溥妻房氏 胡長命妻張氏 Volume 92: Notable Women - Cui Lan's Consort Feng, Feng Zhuo's Consort Liu, Wei Pu's Consort Fang, Hu Changming's Consort Zhang 2
北二门 北二門 北二門酸棗門 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷七十七 晉書3: 高祖本紀三 Volume 77 Book of Later Jin 3: Gaozu Annals 3 2
拜二门 拜二門 龐拜二門與喬家族相鄰 History of Jin 《金史》 卷九十一 列傳第二十九: 完顏撒改 龐迪 溫蒂罕移室懣 神土懣 移剌成 石抹卞 楊仲武 蒲察世傑本名阿撒 蕭懷忠 移剌按答 孛朮魯阿魯罕 趙興祥 石抹榮 敬嗣暉 Volume 91 Biographies 29: Wanyansagai, Pang Di, Wendihanyishimen, Shen Tumen, Yi Lacheng, Shi Mobian, Yang Zhongwu, Puchashijiebenmingasa, Xiao Huaizhong, Yilaanda, Beipailualuhan, Zhao Xingxiang, Shi Morong, Jing Sihui 2
门第二门 門第二門 金吾牙門第二門 History of Song 《宋史》 卷一百四十七 志第一百 儀衞五 Volume 147 Treatises 100: Ceremonial Guards 5 2
二门曰 二門曰 東二門曰寅賓 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百十八 周書9: 世宗本紀五 Volume 118 Book of Later Zhou 20: Shizong Annals 5 2