Chinese Notes
Chinese Notes

执相应染 (執相應染) zhí xiāngyīng rǎn

zhí xiāngyīng rǎn set phrase affliction corresponding to attachment
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '六染心'; FGDB '六染心'; SH '六染心')