Chinese Notes
Chinese Notes

能见心不相应染 (能見心不相應染) néng jiàn xīn bù xiāngyīng rǎn

néng jiàn xīn bù xiāngyīng rǎn set phrase affliction disunited from a perceiving mind
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '六染心'; FGDB '六染心'; SH '六染心')