Chinese Notes
Chinese Notes

闲居 (閑居) xián jū

xián jū set phrase a place to rest
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '閑居')

Contained in

闲居寺

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
闲居赋 閑居賦 閑居賦 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百三十   列傳第五十五    裴陽宋楊崔李解 Volume 130 Biographies 55: Pei, Yang, Song, , Yang, Cui, Li, Jie 19
疾闲居 疾閑居 以心疾閑居 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十八 周書19: 列傳八 王朴 楊凝式 薛仁謙 蕭愿 盧損 王仁裕 裴羽 段希堯 司徒詡 邊蔚 王敏 Volume 128 Book of Later Zhou 30: Biographies 8 - Wang Pu, Yang Ningshi, Xue Fenqian, Xiao Yuan, Lu Sun, Wang Renyu, Pei Yu, Duan Xiyao, Si Tubi, Bian Yu, Wang Min 6
闲居十年 閑居十年 閑居十年 History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 3
家闲居 家閑居 遂即歸家閑居 Wenxuan 《文選》 卷四十一 Scroll 41 2
曹植闲居 曹植閑居 曹植閑居賦曰 Wenxuan 《文選》 卷十 Scroll 10 2
闲居十 閑居十 自是閑居十餘年 History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 2
闲居养 閑居養 閑居養志 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十四 列傳第三十五 高逸 Volume 54 Biographies 35: Hermits 2
闲居录 閑居錄 閑居錄 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八    志第四十八  藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 2
闲居可以 閑居可以 閑居可以養誌 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十四 梁統列傳 Volume 34: Biography of Liang Tong 2
闲居宴 閑居宴 雖閑居宴處 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十五 魏書十五 劉司馬梁張溫賈傳 Volume 15: Book of Wei 15 - Biographies of Liu, Sima, Liang, Zhang, Wen, and Jia 2