Chinese Notes
Chinese Notes

闲居 (閑居) xián jū

xián jū set phrase a place to rest
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '閑居')

Contained in

闲居寺

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷十六 Scroll 16 7
Wenxuan 《文選》 卷二十九 Scroll 29 5
Wenxuan 《文選》 卷二十六 Scroll 26 5
Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 4
History of Song 《宋史》 卷四百一十 列傳第一百六十九 婁機 沈煥 舒璘 曹彥約 范應鈴 徐經孫 Volume 410 Biographies 169: Lou Ji, Shen Huan, Shu Lin, Cao Yanyue, Fan Yingling, Xu Jingsun 3
Book of Wei 《魏書》 卷36 李順 Volume 36: Li Shun 2
History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 2
Wenxuan 《文選》 卷六 Scroll 6 2
Wenxuan 《文選》 卷四十一 Scroll 41 2
Wenxuan 《文選》 卷二十五 Scroll 25 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
闲居赋 閑居賦 閑居賦 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百三十   列傳第五十五    裴陽宋楊崔李解 Volume 130 Biographies 55: Pei, Yang, Song, , Yang, Cui, Li, Jie 19
疾闲居 疾閑居 以心疾閑居 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十八 周書19: 列傳八 王朴 楊凝式 薛仁謙 蕭愿 盧損 王仁裕 裴羽 段希堯 司徒詡 邊蔚 王敏 Volume 128 Book of Later Zhou 30: Biographies 8 - Wang Pu, Yang Ningshi, Xue Fenqian, Xiao Yuan, Lu Sun, Wang Renyu, Pei Yu, Duan Xiyao, Si Tubi, Bian Yu, Wang Min 6
闲居十年 閑居十年 閑居十年 History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 3
闲居十 閑居十 自是閑居十餘年 History of Song 《宋史》 卷四百 列傳第一百五十九 王信 汪大猷 袁燮 吳柔勝 游仲鴻 李祥 王介 宋德之 楊大全 Volume 400 Biographies 159: Wang Xin, Wang Dayou, Yuan Xie, Wu Rousheng, You Zhonghong, Li Xiang, Wang Jie, Song Dezhi, Yang Daquan 2
闲居录 閑居錄 閑居錄 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八    志第四十八  藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 2
乐道闲居 樂道閑居 樂道閑居 Book of Jin 《晉書》 卷四十九 列傳第十九 阮籍 嵇康 向秀 劉伶 謝鯤 胡毋輔之 畢卓 王尼 羊曼 光逸 Volume 49 Biographies 19: Ruan Ji; Ji Kang; Xiang Xiu; Liu Ling; Xie Kun; Huwu Fuzhi; Bi Zhuo; Wang Ni; Yang Man; Guang Yi 2
闲居宴 閑居宴 雖閑居宴處 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十五 魏書十五 劉司馬梁張溫賈傳 Volume 15: Book of Wei 15 - Biographies of Liu, Sima, Liang, Zhang, Wen, and Jia 2
能闲居 能閑居 長戚之士能閑居 Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 2
见闲居 見閑居 進德脩業已見閑居賦 Wenxuan 《文選》 卷十九 Scroll 19 2
家闲居 家閑居 遂即歸家閑居 Wenxuan 《文選》 卷四十一 Scroll 41 2