Chinese Notes
Chinese Notes

闲居 (閑居) xián jū

xián jū set phrase a place to rest
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '閑居')

Contained in

闲居寺

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Wenxuan 《文選》 卷十六 Scroll 16 7
Wenxuan 《文選》 卷二十六 Scroll 26 5
Wenxuan 《文選》 卷二十九 Scroll 29 5
Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 4
History of Song 《宋史》 卷四百一十 列傳第一百六十九 婁機 沈煥 舒璘 曹彥約 范應鈴 徐經孫 Volume 410 Biographies 169: Lou Ji, Shen Huan, Shu Lin, Cao Yanyue, Fan Yingling, Xu Jingsun 3
Wenxuan 《文選》 卷二十 Scroll 20 2
Wenxuan 《文選》 卷二十五 Scroll 25 2
Wenxuan 《文選》 卷四十一 Scroll 41 2
Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十八 周書19: 列傳八 王朴 楊凝式 薛仁謙 蕭愿 盧損 王仁裕 裴羽 段希堯 司徒詡 邊蔚 王敏 Volume 128 Book of Later Zhou 30: Biographies 8 - Wang Pu, Yang Ningshi, Xue Fenqian, Xiao Yuan, Lu Sun, Wang Renyu, Pei Yu, Duan Xiyao, Si Tubi, Bian Yu, Wang Min 2
Wenxuan 《文選》 卷六 Scroll 6 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
闲居赋 閑居賦 閑居賦 New Book of Tang 《新唐書》 卷一百三十   列傳第五十五    裴陽宋楊崔李解 Volume 130 Biographies 55: Pei, Yang, Song, , Yang, Cui, Li, Jie 19
疾闲居 疾閑居 以心疾閑居 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷一百二十八 周書19: 列傳八 王朴 楊凝式 薛仁謙 蕭愿 盧損 王仁裕 裴羽 段希堯 司徒詡 邊蔚 王敏 Volume 128 Book of Later Zhou 30: Biographies 8 - Wang Pu, Yang Ningshi, Xue Fenqian, Xiao Yuan, Lu Sun, Wang Renyu, Pei Yu, Duan Xiyao, Si Tubi, Bian Yu, Wang Min 6
闲居十年 閑居十年 閑居十年 History of Song 《宋史》 卷四百〇六 列傳第一百六十五 崔與之 洪咨夔 許奕 陳居仁 劉漢弼 Volume 406 Biographies 165: Cui Yuzhi, Hong Zikui, Xu Yi, Chen Juren, Liu Hanbi 3
闲居养 閑居養 閑居養志 Book of Southern Qi 《南齊書》 卷五十四 列傳第三十五 高逸 Volume 54 Biographies 35: Hermits 2
闲居录 閑居錄 閑居錄 New Book of Tang 《新唐書》 卷五十八    志第四十八  藝文二 Volume 58 Treatises 54: The Arts 2 2
不能闲居 不能閑居 長慼慼不能閑居兮 Wenxuan 《文選》 卷十六 Scroll 16 2
能闲居 能閑居 長戚之士能閑居 Wenxuan 《文選》 卷二十三 Scroll 23 2
归家闲居 歸家閑居 遂即歸家閑居 Wenxuan 《文選》 卷四十一 Scroll 41 2
乐道闲居 樂道閑居 樂道閑居 Book of Jin 《晉書》 卷四十九 列傳第十九 阮籍 嵇康 向秀 劉伶 謝鯤 胡毋輔之 畢卓 王尼 羊曼 光逸 Volume 49 Biographies 19: Ruan Ji; Ji Kang; Xiang Xiu; Liu Ling; Xie Kun; Huwu Fuzhi; Bi Zhuo; Wang Ni; Yang Man; Guang Yi 2
曹植闲居 曹植閑居 曹植閑居賦曰 Wenxuan 《文選》 卷十 Scroll 10 2