Chinese Notes
Chinese Notes

尼日利亚 (尼日利亞) Nírìlìyà

Nírìlìyà proper noun Nigeria
Domain: Geography 地理学 , Subdomain: Africa 非洲 , Concept: Country 国家
Notes: (SDC, p. 126; XHZD, p. 702)