Chinese Notes
Chinese Notes

老公 lǎogōng

lǎogōng noun husband
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Spoken Language 口语
Notes: (CC-CEDICT '老公')

Contained in

佛说贫穷老公经贫穷老公经佛说贫穷老公经贫穷老公经老公公

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of Ming 《明史》 卷二百四十四 列傳第一百三十二 楊漣 左光斗 魏大中 周朝瑞 袁化中 顧大章 王之寀 Volume 244 Biographies 132: Yang Lian, Zuo Guangdou, Wei Dazhong, Zhou Chaorui, Yuan Huazhong, Gu Dazhang, Wang Zhicai 4
Book of Song 《宋書》 卷二十一 志第十一 樂三 Volume 21 Treatises 11: Music 3 3
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷八十  列傳第七十 賊臣 Volume 80 Biographies 70: Treacherous Officials 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二  補帝紀第二 神武帝下 Volume 2 Annals 2: Emperor Shenwu 2 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷六  齊本紀上第六: 高祖神武帝 世宗文襄帝 Volume 6 Northern Qi Annals 1: Emperor Gaozu Shenwu, Emperor Shizong Wenxiang 2
History of Ming 《明史》 卷二百四十一 列傳第一百二十九 周嘉謨 張問達 汪應蛟 王紀 孫瑋 鍾羽正 陳道亨 Volume 241 Biographies 129: Zhou Jiamo, Zhang Wenda, Wang Yingjiao, Wang Ji, Sun Wei, Zhong Yuzheng, Chen Daoheng 2
History of the Southern Dynasties 《南史》 卷七十三 列傳第六十三 孝義上 Volume 73 Biographies 63: Filial Acts 1 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷四十七 列傳第三十五: 袁翻 陽尼 賈思伯 祖瑩 Volume 47 Biographies 35: Yuan Fan, Yang Ni, Jiao Sibo, Zu Ying 2
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷五十四 列傳第四十二: 孫騰 高隆之 司馬子如 竇泰 尉景 婁昭 厙狄干 韓軌 段榮 斛律金 Volume 54 Biographies 42: Sun Teng, Gao Longzhi, Sima Ziru, Doutai, Wei Jing, Lou Zhao, She Digan, Han Gui, Duan Rong, Hu Lujin 2
Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
一老公 一老公 見一老公而問之曰 Garden of Stories 《說苑》 卷七 政理 Chapter 7: Governance 12
盲老公 盲老公 盲老公謂珽也 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 5
三老公 三老公 湖三老公乘興等上書訟尊治京兆功效日著 Book of Han 《漢書》 卷七十六 趙尹韓張兩王傳 Volume 76: Zhao, Yin, Han, Zhang and two Wangs 4
七十老公 七十老公 七十老公 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十八 魏書二十八 王毌丘諸葛鄧鍾傳 Volume 28: Book of Wei 28 - Biographies of Wang, Guanqiu, Zhuge, Deng and Zhong 3
老公背 老公背 盲眼老公背上下大斧 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 3
田舍老公 田舍老公 我雖田舍老公 Book of Song 《宋書》 卷五十 列傳第十 胡藩 劉康祖 垣護之 張興世 Volume 50 Biographies 10: Hu Fan, Liu Kangzu, Yuan Hongzhi, Zhang Xingshi 3
老公失 老公失 老公失阿劉 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二六 補列傳第十八 薛琡 敬顯儁 平鑒 Volume 26 Biographies 18: Xue Chu; Jing Xianjun; Ping Jian 2
老公数百 老公數百 有老公數百人相率具饌曰 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十  補列傳第二  高祖十一王 Volume 10 Biographies 2: Eleven Princes of Shenwu 2
老公谓 老公謂 盲老公謂珽也 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷十七 列傳第九   斛律金 子光 羨 Volume 17 Biographies 9: Hulü Jin; Hulü Guang; Hulü Xian 2
鲜卑老公 鮮卑老公 厙狄干鮮卑老公 Book of Northern Qi 《北齊書》 卷二  補帝紀第二 神武帝下 Volume 2 Annals 2: Emperor Shenwu 2 2