Chinese Notes
Chinese Notes

帑藏 tǎngcáng

tǎngcáng noun state treasury
Domain: Literary Chinese 文言文
Notes: Also written 帑臧 (CC-CEDICT '帑藏')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
History of the Northern Dynasties 《北史》 卷八  齊本紀下第八: 世祖武成帝 後主 幼主 Volume 8 Northern Qi Annals 3: Emperor Shizu Wucheng, Later Rulers, Younger Rulers 3
History of Song 《宋史》 卷六十三 志第十六 五行二上 Volume 63 Treatises 16: Five Elements 2a 3
History of Yuan 《元史》 卷二十二 本紀第二十二: 武宗一 Volume 22 Annals 22: Wuzong 1 3
History of Song 《宋史》 卷四百十五 列傳第一百七十四 傅伯成 葛洪 曾三復 黃疇若 袁韶 危稹 程公許 羅必元 王遂 Volume 415 Biographies 174: Fu Bocheng, Ge Hong, Ceng Sanfu, Huang Chouruo, Yuan Shao, Wei Zhen, Cheng Gongxu, Luo Biyuan, Wang Sui 2
History of Ming 《明史》 卷一百八十三 列傳第七十一 何喬新 彭韶 周經 耿裕 倪岳 閔珪 戴珊 Volume 183 Biographies 71: He Qiaoxin, Peng Shao, Zhou Jing, Geng Yu, Ni Yue, Min Gui, Dai Shan 2
History of Yuan 《元史》 卷一百二十二 列傳第九: 巴而朮阿而忒的斤 鐵邁赤 按扎兒 雪不台 唵木海 昔里鈐部 槊直腯魯華 昔兒吉思 哈散納 Volume 122 Biographies 9: Baurchuk Art Tekin, Tiemaichi, Anzha'er, Xuebutai, Anmuhai, Xiliqianbu, Shuozhituluhua, Xi'erjisi, Hasanna 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百二十九 列傳第七十九: 韓滉 張延賞 Volume 129 Biographies 79: Han Huang, Zhang Yanshang 2
Old Book of Tang 《舊唐書》 卷九十四 列傳第四十四: 蘇味道 李嶠 崔融 盧藏用 徐彥伯 Volume 94 Biographies 44: Su Weidao, Li Jiao, Cui Rong, Lu Cangyong, Xu Yanbo 2
History of Yuan 《元史》 卷三 本紀第三: 憲宗 Volume 3 Annals 3: Xianzong 2
History of Ming 《明史》 卷七十八 志第五十四 食貨二 Volume 78 Treatises 54: Finance and Economics 2 2

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
帑藏空虚 帑藏空虛 帑藏空虛 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷十三 魏書十三 鍾繇華歆王朗傳 Volume 13: Book of Wei 13 - Biographies of Zhong Yao, Hua Xin, and Wang Lang 14
帑藏空 帑藏空 帑藏空竭 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷三 魏書三 明帝紀 Volume 3: Book of Wei 3 - Annals of Emperor Ming 10
帑藏虚 帑藏虛 帑藏虛盡 Book of Later Han 《後漢書》 卷三十八 張法滕馮度楊列傳 Volume 38: Biographies of Zhang, Fa, Teng, Feng, Du, Yang 6
竭帑藏 竭帑藏 至於空竭帑藏 Book of Later Han 《後漢書》 卷四十三 朱樂何列傳 Volume 43: Biographies of Zhu, Yue, He 6
今帑藏 今帑藏 今帑藏不實 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷六十五 吳書二十 王樓賀韋華傳 Volume 65: Book of Wu 20 - Biographies of Wang, Lou, He, Wei, and Hua 5
帑藏益 帑藏益 帑藏益以空竭 Book of Wei 《魏書》 卷110 食貨志六 Volume 110 Treatise 6: Finance and Economics 4
实帑藏 實帑藏 嘗因奏對請積年錢帛以實帑藏 Old Book of Tang 《舊唐書》 卷一百三十五 列傳第八十五: 盧杞 白志貞 裴延齡 韋渠牟 李齊運 李實 韋執誼 王叔文 程異 皇甫抃 Volume 135 Biographies 85: Lu Qi, Bai Zhizhen, Pei Yanling, Wei Qumou, Li Qiyun, Li Shi, Wei Zhiyi, Wang Shuwen, Cheng Yi, Huang Fubian 4
帑藏不足 帑藏不足 帑藏不足 Old History of the Five Dynasties 《舊五代史》 卷八十三 晉書9: 少帝本紀三 Volume 83 Book of Later Jin 9: Emperor Shao 3 4
倾帑藏 傾帑藏 傾帑藏振施以結眾心 Records of the Three Kingdoms 《三國志》 卷二十八 魏書二十八 王毌丘諸葛鄧鍾傳 Volume 28: Book of Wei 28 - Biographies of Wang, Guanqiu, Zhuge, Deng and Zhong 3
帑藏殚 帑藏殫 帑藏殫虛 History of Ming 《明史》 卷一百五十七 列傳第四十五 金純 張本 郭敦 郭璡 鄭辰 柴車 劉中敷 張鳳 周瑄 楊鼎 黃鎬 胡拱辰 陳俊 林鶚 潘榮 夏時正 Volume 157 Biographies 45: Jin Chun, Zhang Ben, Guo Dun, Guo Jin, Zheng Chen, Chai Che, Liu Zhongfu, Zhang Feng, Zhou Xuan, Yang Ding, Huang Gao, Hu Gongchen, Chen Jun, Lin E, Pan Rong, Xia Shizheng 3