Back to collection

Book of Northern Qi 北齊書

卷二五 列傳第十七  張纂 張亮 張耀 趙起 徐遠 王峻 王紘 Volume 25 Biographies 17: Zhang Zuan; Zhang Liang; Zhang Yao; Zhang Qi; Xu Yuan; Wang Jun; Wang Hong

Click on any word to see more details.

  耀    
代郡平城太守都督長史使高祖高祖山東相州在其中高祖丞相軍事

便左右郎中高祖文武武帝高祖晉陽右丞功曹參軍光祿大夫使茹茹稱旨中外丞相從事邙山俘虜高祖京師五百武安

高祖右丞大軍山東晉州士卒死者于時使遇見開門民家火食高祖

高祖二十教令世宗嗣位作亂潁川招引西魏刺史世宗太子平原尚書廣陵東方三司築長城大使步騎將軍

西少有平遠將軍五百高祖晉陽左右倉頭以降不忍自縊高祖丞相府參軍書記天平世宗郎中常在高祖左右右丞

大司馬河陽周文上流放火百餘將至不得

武定太中大夫山上:「山上幽州?」數月亮出幽州刺史平南將軍梁州刺史都督十一諸軍兼行殿尚書都督軍事西大將軍豫州刺史尚書僕射西南江夏

性質勤力高祖世宗風格財利左右不能廉潔武定侍中汾州大中光祿勳大將軍三司安定領軍司空

耀靈光昌平晉州長史耀給事中司徒參軍高祖中軍大都長史刺史耀參軍御史左右有餘耀清白丞相府

顯祖賜爵賜給使耀秘書丞尚書右丞顯祖耀耀不時開門門外久之耀真偽於是:「?」使耀開門然後青州刺史肅宗秘書監

耀累世奉職未嘗祿宗族節儉飲食而已春秋》,一遍耀:「左氏》,杜預紕繆?」耀:「何為?《左氏敘言可以可以庶幾溫習古人得失。」元年世祖臨朝耀臨視:「!」旬日六十三耀忠貞平直溫恭三司尚書僕射刺史

廣平幽州參軍高祖定州刺史都尉天平大夫世宗刺史侍中高祖騎兵兵馬有餘顯祖之後九卿侍中兵馬驅使西兗州刺史禁止歲餘晉陽祠部尚書太常滄州刺史都督武平

廣寧石門其先出自廣平曾祖中軍功曹未幾太守防城都督縣令高祖丞相騎兵參軍征伐軍務高祖所知鉅鹿陳留太守御史赦免顯祖領軍長史徐州刺史太中大夫將軍使持節都督楚州諸軍楚州刺史三司衛尉光祿大夫武平

恩惠大火產業流涕經營長子舍人黃門侍郎

靈丘高祖以為曹參久之顯祖參軍大中世宗參軍諸軍淮陰賜爵北平刺史

地接邊城斥候置疑出其不意要擊不敢刺史室韋八百因此朝貢將士行路室韋加恩室韋朝貢不絕有力茹茹其餘未幾西京師秘書監

廢帝洛州刺史河陽左丞建中洛州西三百以防間諜元年祠部尚書晉陽檢校兵馬俄而太僕車駕巡幸吏部尚書皇太子親王同知後事侍中尚書寇逼東安河陽車駕洛陽懸瓠使京師軍糧有司家口一百除名家口赦免大將軍三司武平侍中司空

太安讀書濟北刺史不下遣使然後以為從事河西高祖都督義寧太守榮軍周文文帝據有關中高祖長史使周文文帝冀州長史益州豫州刺史聚斂興和六十五將軍吏部尚書定州刺史

弓馬善騎射文學機敏應對便捷十三揚州刺史太原:「?」對曰:「孝經》。」:「《孝經云何?」:「。」:「刺史?」:「君子留意。」十五豫州尚書:「孔子:『微管以此。」:「國家龍飛中原五帝三王左右是非。」

興和世宗世宗賜爵七百五十三萬駿馬晉陽

寧遠將軍頗為顯祖所知左右飲酒:「。」對曰:「。」:「何為?」:「長夜亡國破家所謂。」默然:「同事何為不死?」:「不死。」使燕子長廣手刃:「逃走避難僕射尚書冒死效命屠戮曠古未有。」:「不得。」

明元中外功曹參軍建元突厥大將軍元年給事黃門侍郎校尉散騎常侍

武平三司:「突厥宇文相與影響南北寇邊九州陛下念舊嘉善記功骨肉克己復禮美化天下幸甚。」

淮南詔令輔相:「官軍失利人情騷動復興江淮北狄西世事莫若使朝廷遐邇歸心仁義道德天下肅清豈直而已!」:「。」侍中使未幾著述二十四頗有文義

史臣功用慟哭靈光古人

耀高升


全文中華書局一九七二年十一月第一北齊書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary