Back to collection

Book of Chen 陳書

卷十五 列傳第九: 宗室 Volume 15: Imperial Family

Click on any word to see more details.

陳書十五

列傳第九
  宗室

   


 公正高祖少孤性質彊記高祖南征交趾豫章刺史後事應接軍糧高祖步兵校尉曲阿元年將軍太守衛尉員外散騎常侍將軍雍州刺史徐州。  高祖踐祚:「固有盤石懿親大漢會盟異姓啟土所以糾合枝幹從子持節員外散騎常侍將軍雍州刺史徐州持節侍郎將軍徐州刺史從子員外散騎常侍將軍將軍徐州刺史開國侍郎武將,[1]侍郎將軍青州刺史太守將軍侍郎劬勞王室河山開國陵縣開國開國上饒縣開國開國豫章開國,[2]興縣開國宜黃縣開國寧都縣開國開國五百。」輕車將軍徐州刺史常侍如故散騎常侍領軍徐州世祖嗣位丹陽常侍如故白衣本職元年五十八領軍將軍凶事配享高祖


 出家書記談論清雅高祖兵馬京邑高祖東征安吉侍郎將軍青州刺史廣德太守高祖踐祚陳留以為陳留太守永定興縣食邑五百將軍散騎常侍亭湖世祖嗣位宣城太守將軍如故明徹家口不克南湖鄱陽步道明徹元年一千五百散騎常侍將軍都督諸軍將軍刺史

 臨川舉兵妻子敗走復出臨川都督南城相遇戰敗四十二正理


 字元高祖涉獵任氣高祖兵馬景平將軍散騎常侍高祖踐祚宜黃縣五百黃門侍郎世祖即位安吉縣將軍司空水軍都督荊州光大元年持節散騎常侍將軍刺史一千十年明徹敗績持節武將江都兗州刺史如故乘勝據有淮南騷擾收集士卒還都使持節散騎常侍將軍都督諸軍刺史五百至德使持節散騎常侍將軍都督諸軍荊州刺史一部明元尚書僕射安平,[3]男女萬餘應接侍中金紫光祿大夫三司西將軍如故

 元帥清河,[4]戰敗馬頭長史陳文將士三萬樓船沿江漢口不得刺史王叔文巴州刺史三司頃之正平頗有文學


 史臣」。綿綿」。西京豐沛故人東都南陽

校勘
武將 「武將」《南史·宗室將軍」。
豫章開國 「豫章」,《南史寧縣」。
尚書僕射安平 監本殿本尚書僕射」〈後主尚書」。「」〈後主」。
 殿本考證:「南史。」:《南史名為。《隋書·》「」,隋文帝


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary