Back to collection

Huainanzi 淮南子

卷四 墜形訓 Chapter 4: Terrestrial Forms

Click on any word to see more details.

六合之間四極之內日月星辰四時要之以太天地之間九州

何謂九州東南神州沃土西南西正中冀州中土西北台州肥土東北隱土正東

何謂會稽泰山岐山何謂方城井陘何謂雲夢大陸海隅鹿

何謂八風東北東方東南南方西南涼風西方西北北方

何謂河水赤水黑水江水淮水

四海之內東西八千南北千里水道八千六百千里使至於西三萬五百七十五使北極至於南極三萬五百七十五淵藪三百以上三萬五百五十九淵洪水以為名山以下增城萬一千里十四玉樹不死西四百四十西北北門以內不周涼風閶闔之中黃水黃水不死河水東北渤海赤水東南西南南海赤水出自至於餘波流沙流沙南海西北南海萬物

涼風不死使風雨上天上下日中天地之中西下地

九州千里九州之外千里東北方東方東南南方西南西方西北方大夏北方九州

之外千里東北方東方東南南方西南西方沃野西北方北方積冰寒暑風雨

之外東北方東方開明東南陽門南方南極西南西方西閶闔西北方不周幽都北方北極寒門雨天八門寒暑九州中土

東方珣玗琪東南會稽南方梁山西南華山金石西方霍山珠玉西北方北方幽都東北方中央五穀

地形東西南北積德為生丘陵清水黃金玉英土地是故風氣險阻暑氣寒氣多利清水中土聖人南方不死北方東方君子西方有形磁石雲母蛤蟹盛衰是故堅土土人土人沙土土人土人無心𡚤勇敢神明不死

凡人禽獸萬物通道原本一地九九八十一主日主人十月七十二十二月六十三三月五十四四月四十五主音五月三十六麋鹿麋鹿六月二十七七月九十八八月屬於卵生立冬燕雀

萬物各異蠶食蜉蝣冬蟄卵生九竅胎生羽翼無上無後熊羆蟄藏飛鳥是故白水黑水赤水黃水清水河水渭水漢水江水五穀東方川穀日月大口長大早知虎豹南方陽氣大口𦚚血脈赤色西方川穀日月皮革白色勇敢不仁北方不明蟄蟲骨幹黑色禽獸犬馬中央風氣雨露人大黃色牛羊六畜麥秋中夏生水水生五聲是故生火生水是故火化五行所以成器

海外三十五西北西南股民肅慎女子丈夫股民西南東南國民裸國三苗股民不死穿東南東北方大人君子股民東北西北方西北有神西南東北方玉樹赤水之上東南楊桃百果所生東北西北方南方軒轅西方北方暘谷東方不周長女少女西王母流沙西燭光千里龍門耀不周海隅冀州雁門不見神人西其間北方三百有神人頭岷山北流至於至於荊山桐柏山出發出臺出獵西合於燕京焦山茅廬大號龍山岐出石橋泥塗北流出于

攝提所生所生清明所生共工所生涼風所生閶闔所生不周所生所生人生聖人聖人庶人庶人飛龍飛龍應龍應龍鹿麒麟蛟龍蛟龍黿黿生靈雜種容華容華

五百五百五百五百黃金黃金千歲黃龍黃龍黃泉黃泉陰陽激揚流水合于黃海

八百八百八百八百青龍青龍青雲陰陽激揚流水合于青海

壯士七百七百七百赤金赤金千歲陰陽激揚流水合於

白天白天九百九百九百白金白金千歲白雲陰陽激揚流水合于白海

六百六百六百千歲陰陽激揚流水合于


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary