Back to collection

Huainanzi 淮南子

卷十四 詮言訓 Chapter 14: Explanation of Sayings

Click on any word to see more details.

天地成物太一出於所為各異類別性命不同不通萬物萬物之中稽古太初人生有形其所未有真人真人未始太一聖人不為不為不為不為無形不為不為虛無不得已無為其所其所故人故人所指章則聖人不形無為王子羿子路蘇秦莫不其所其所然而其所極其有形虎豹其所其所

自信不可以知足不可以勢利通性以為無奈道者莫不調:“ 未嘗未嘗。”不正不可以不正不可以規矩正人天命心術情性治道天命不惑禍福心術喜怒無用情性不過不惑禍福動靜喜怒賞罰不阿無用不以不過養性知足四者

天下不可以不可以不可以不可以不可以強勝五者人才不能有餘失道智者不足之上為政在於安民安民在於在於在於省事省事在於在於在於天下不惑子曰:“不得。”:“。”霸王必得用人用人必得人心得人自得自得柔弱強勝不若至於出於不可不勝大勝聖人

便騎馬便天下珠玉耆老百姓天下不亦天下天下霜雪雨露生殺萬物無為有司尊君皋陶無能使能者為己不得未有一方忮心在其中再三其後而今而今

釋道智者亡者未有未有不足不足以至於不喜所為所生幾於聖人不為不求人不能使不能使之至所生之至禍福不在閒居無為而治聖人其所其所其所所有者其所用兵不可待敵治國不可待敵海內從化文王天下使天下

無非莫大不成不利故道不可以可以常有無罪常有聖人思慮來者東西南北獨立中央之中天下不為不為不專為期求得不辭所得禍福安有

故道不可以進而可以退修身不可以可以聖人不以不以自然不勝不勝不勝不成不得無不:“。”無為智者同道無能同德告之然後使然後無能道理天下澤及後世道理

不用道者不遠故世盛名日至生事而立不須不須妄為不足不足幾於

天下信士定分以為有心不若無心天下然而以為不若接物免於公孫龍貿鄧析巧辯蘇秦亡國無名治國使水流不能可以自修不可以使可以自治不可以使聖賢不遇暴亂可以全身未可霸王待遇時而智能君子修行使無名使行善不知由來不知無為自治章則爭名爭功

聖人外交不若凡事婉辭論說約束約定自恃不足以為境內地力上下一心君臣同志社稷無罪有道同道有法不能不能一則無常道者所以所以無為何謂無為智者不以不以仁者不以可謂無為無為萬物之本無敵

凡人倡狂不可一則:“不愆不忘率由舊章。” 時而天下未有能者輕敵自負強敵眾多專用身才不堪定分不定賦斂府庫智勇美才足以治天下由此賢能不足

聖人眾人君子正氣小人邪氣便於合於正氣滋味聲色喜怒不顧後患邪氣不可兩立聖人從事好色不知利害嗜欲不合不便交爭毒藥然而便於飲水不快然而四者耳目鼻口不知各得其所由是不可

養性飲食喜怒便動靜使邪氣因而鼎沸昆山塵垢聖人祭祀思親公道無私故稱;大地故稱百姓諸侯上下不見所謂無形無形三代道者江河播種武平暴亂天下不可霸王不可

未有使智者使不能未有使無力使不能兩者常在不見諸侯不備不肖不見百姓不怨百姓不怨民用諸侯天下聖人老子:“。”不滅有形金石無聲聖人不為其外其內無須之中

羽翼骨骸枝葉根莖天下百姓穿自取百姓伐木自取至德道者丘山不動行者以為不為不受天地日月喜德滅跡無為天地自然隨之無害故國霸王富貴能不天下不以可以天下

不知道其所其所苦心禍福萌生終身所生不喜未嘗人主有罪無罪何不聖人瑰異