Back to collection

Book of Jin 晉書

卷十六 志第六 律曆上 Volume 16 Treatises 6: Rhythm and the Calendar Part One

Click on any word to see more details.

十六 第六

律曆志

 《:「。」神道廣大陰陽精微律呂聖人四時之變五行清濁所以八風是以鐘聲十二時日地氣陰陽天地之中可以範圍百度萬品虞書所謂正日度量衡中聲成文可以天地鬼神道性風俗盛衰治亂君子知音太史公:「法度軌則六律六律萬事兵械故云吉凶勝負不易。」

 漢室丞相未能孝武帝司馬遷律呂相生王莽音律劉歆大率和聲審度嘉量權衡班固因而蔡邕建武律呂司馬紹漢末天下大亂樂工散亡使樂器聲調當時尺度典章武帝受命泰始十年光祿大夫荀勖律呂元康其事未及成功永嘉之亂中朝典章石勒樂器掃地終於不能考古相生音律度量聲明

 《:「十二律黃帝使自大西節間長三以為十二竹筒皆可以定律呂自然。」黃帝二十西王母。」漢章帝零陵文學白玉武帝太康元年襄王古者漢平帝王莽所以天下風俗不為寒暑介然君子

 《周禮太師六律陰陽六律無射太師吉凶六律天地四方陰陽以為樂器二聲

 景王無射對曰:「所以由是所以所以百物所以安靜神人所以平人無射所以宣佈哲人令德沈伏百事莫不利器。」所以

 秦始皇焚書蕩覆諸子呂不韋春秋無射無射三分所生其一以上三分所生其一以下後代音律

 律曆未能孝武帝律呂清濁金石高下一時

 淮南律呂音調因而九九八十一五十四七十二四十八六十四四十二五十七七十六五十一六十八無射四十五六十不比正音不比正音冬至夏至十二律二十四時之變甲子丙子戊子庚子無射壬子一律五音十二律六十因而三十六三百六十律曆天地

 司馬遷律呂以太元氣十二律於是因而本位合十九千六百八十三成數以為十二十七七千一百四十七以為十一月冬至陰陽萬物莫不十二律三分上下相生損益以下其實以上其實所以

 起子

 三分之二

 分之

 二十七分之十六

 八十一分之六十四

 二百四十三分之一百二十八

 七百二十九分之五百十二

 一百八十七分之一千二十四

 五百六十一分之四千九十六

 九千六百八十二分之八千一百九十二

 五萬九千四十九分之三萬七百六十八

 十七七千一百四十七分之五千五百三十六

 如是十二六律自得其所推算所謂生子陰陽升降律呂十二律淮南九九為重五音相生通途

 元始王莽通知音義使劉歆調班固漢書序論而言十二律損益次第三分三分一下終於無射相生所得司馬遷班固以為

 郎中五音六十使太子傅玄諫議大夫試問樂府:「小黃六十相生以上生下以下終於十二律上下相生終於六十十二律至於六十八卦至於六十四》,陽氣以為律法冬至聲氣五音統一其餘以次運行當日各自。《禮運五聲六律十二」,六十分期冬至冬至陰陽風雨高下苟非無不有所。《虞書和聲。」

 :「不可以調故作以定十三中央分寸以為六十清濁。」施行史官分數不明故作聲明分寸緩急清濁其中相得以求無不。《六十度數相生呂覽》、《淮南

 漢章帝元和元年:「六十調音教子學官主調樂器。」:「子學不得依託微妙以律知命十二律。」十二律其二不知自此

 靈帝東觀太子舍人不知形制不能緩急不可無從史官清濁可以相傳而已

 漢末紛亂雅樂河南音韻雅樂郎中鑄銅清濁不如清濁任意武王武王然後於是

 泰始十年荀勖張華二十五劉秀其三延年律法其二十二尺寸中郎將:「魏明帝令和承受使學者歌詠講習調至於尺寸絲竹歌詠歌聲長笛歌聲弦歌調清濁不依尺寸不可。」

 :「先王作樂律呂八音之中是故郊祀清濁五聲十二律」,經傳得知長短不由相應'先師清濁長短工人裁制不依。'無法琴瑟歌詠所以稽古先哲後者十二律十二調和器用便利律呂宴饗萬國廟堂曠遠古昔以求合乎施用造作樂府施行延年作者姓名其餘施用。」

 :「十二律十二一律然後以為?」:「樂東長笛尺寸有餘昔日不可意謂不能一律。」十二律不得劉秀七律相應然後以為、《相和:「以來相傳不知調相應。」

 :「及其調調?」:「先師相傳作曲不知七孔當作不復調調。」周禮調金石一定是故鐘磬調然後作樂鐘磬即為至於饗宴殿堂之上鐘磬一定調弦歌鐘磬合於律呂七孔不知調調檢正無法劉秀工人然後

 :「不知律呂作樂高下清濁調?」:「清濁長短假令調調相傳施行皆然。」周禮以律清濁劉秀以律無射長笛無射古典

 《:「六律五聲八音。」《周禮》、《國語六律,《禮記五聲十二律」。劉歆班固律曆志十二律六十蔡邕無能古典今音六十五聲十二律十二不如復重

 聲調四角

 聲調第一第二第三第四