Back to collection

Book of Jin 晉書

卷六十六 列傳第三十六 劉弘 陶侃 Volume 66 Biographies 36: Liu Hong; Tao Kan

Click on any word to see more details.

劉弘
 劉弘揚州刺史將軍政事洛陽武帝永安同年起家太子大夫太宰長史張華由是將軍幽州諸軍校尉宣城太安作亂使持節南蠻校尉荊州刺史前將軍方城新野新野將軍都督荊州諸軍如故南蠻長史大都參軍義軍牙門襄陽退初等前後斬首數萬及到

 退范陽校尉荊州不受:「奉辭不能雷霆萬里退范陽校尉荊州不受節度舉兵奸党蕭條無賴扇動飆風橫波無所不至失事荼毒不勝勞資。」:「將軍文武宛城不守將軍諸軍詔命將軍古人恢宏南海。」

 補選甚為:「知人所能斟酌萬事有機奉詔應用莫若貴德所以太上立德其次立功頃者淳樸征士零陵太守波蕩退讓退長史參軍牙門始終軍事忠勇冠軍初等。《司馬法》'',熊羆襄陽太守司馬使典論空缺忠誠不能醴陵守衛不移以致拷掠幾至隕命尚書以為尚書郎逃不出妻子臨危貞忠強暴皆可臣子循名校實行狀公文。」朝廷襄陽不可以前東平太守襄陽太守婿:「天下天下一心姻親然後荊州安得女婿然後為政!」姻親舊制不得酬報。」

 於是勸課農桑有年百姓愛悅六十謫罰舊制百姓捕魚:「名山公私百姓何謂。」聽事優劣三軍薄厚自今不得分別。」益州刺史遣使告急綱紀運道文武匱乏零陵五千:「諸君天下一家彼此無異西。」零陵三萬賴以于時荊州萬戶羈旅貧乏盜賊糧食賢才總章伶人避亂荊州可作:「天子:'天子將軍本意。'歎息主上蒙塵未能不宜!」郡縣使安慰朝廷送還次子上疏侍中南大將軍三司

 長安河間天子殘暴遣使東海王節度天下大亂江漢廣漢太守弘大河間使太守南陽太守:「彭城太宰向背。」:「宰輔得失君子。」

 揚州引兵西南蠻北軍江夏太守武陵太守大眾建平宜都襄陽巴東南平太守將軍水軍不疑前鋒:「祖母年高便匹夫負心何況大丈夫!」不敢永興車騎將軍如故

 興廢手書丁寧所以:「十部從事。」東海王奉迎大駕參軍諸軍校尉所部未及襄陽

 成都王穎南奔本國司馬為主於是肅清東海王節度未能朝廷手書讚美新城

 高密不禁內史江漢之間歸心百姓以為由是校尉逼迫便洛陽然後家累僑人相率然後辭去父老追思


 鄱陽廬江武將鄱陽孝廉倉卒酒肴僕從百餘:「?」:「。」廬江太守樅陽主簿從事有所閉門從事:「不宜不以。」從事退數百綱紀:「安有父母不盡!」長沙太守廬江虛心:「大名。」

 孝廉洛陽張華遠人郎中伏波將軍亡國中華人士舍人豫章郎中:「《'貞固足以幹事',。」吏部溫雅:「奈何小人?」:「非凡。」尚書士人武庫:「!」。吏部武岡太守棄官中正

 劉弘荊州刺史南蠻長史襄陽討賊:「參軍其後身處觀察老夫。」以軍東鄉

 江夏太守將軍威儀鄉里其弟武昌出兵內史:「鄉里強兵異志荊州東門。」:「已久!」參軍使諸軍戰艦不可:「本末。」於是齊肅虜獲士卒無私去職退沖天

 東海王軍事江州刺史武將使參軍不平:「天下才不琅邪不平。」東歸參軍將軍鼓吹

 頃之將軍武昌太守天下饑荒劫掠商船西左右帳下二十水陸肅清流亡使將軍武將節度前鋒輿荊州刺史水城使部將退保:「武昌晝夜?」部將:「捕魚足以。」:「健將。」增兵使殺傷參軍告捷王敦:「便荊州入境便不知刺史?」對曰:「有事。」使持節將軍南蠻校尉荊州刺史西江夏武昌江夏自稱荊州刺史江陵竟陵前鋒進軍不到矯命獲罪舉兵退部將:「不可。」無何走入小船力戰王敦白衣

 進軍使都尉先驅屯兵西王敦:「使根特所在有效破滅奔走星馳其餘郡縣所在招攜以禮懷遠前後奉承指授不動往年雲霄神機獨斷以軍未經信宿建平使西門無虞將軍救命塗炭使統領有若孤危保固輕易大眾在後忠臣退堅執戎行將士莫不用命當時死者不可勝數不獨謙沖功成身退奉還唯恐稽遲區區千里使乖離西不守無限。」於是

 精卒武陵舟師徑向武昌使伏波將軍巴陵潛師不備萬餘滋多挑戰:「益州盜用奔喪佳人何為隨之天下白頭!」馬上容下可動截髮敗走長沙

 王敦江陵皇甫方回以為不可不從左轉廣州刺史中郎將荊州將士不許西被甲正色:「使天下不決!」如廁參軍長史:「左右手安有左手右手!」於是盛饌便參軍豫章流涕:「外援不免!」始興

 廣州刺史長沙刺史遣使王敦交州乞降廣州交州秀才謀反且住始興觀察形勢直至廣州遣使封口起發俄而退追擊部將京都乘勝:「威名自足。」於是始興柴桑食邑四千

 答曰:「致力中原不堪。」勵志勤力此類

 平南將軍都督交州軍事王敦舉兵江州刺史都督刺史得志本職散騎常侍交州刺史進擊交州刺史前後次子南大將軍三司王敦遷都梁州諸軍南蠻校尉