Back to collection

Book of Jin 晉書

卷七十六 列傳第四十六 王舒 王廙 虞潭 顧眾 張闓 Volume 76 Biographies 46: Wang Shu; Wang Yi; Yu Tan; Gu Zhong; Zhang Kai

Click on any word to see more details.

〈()〉〈( 從兄)〉〈( )〉

 丞相從弟御史從兄所知天下當時潛心四十太傅青州秘書監輕騎洛陽公主重金甚多無不

 建康父兄渡江軍事溧陽明帝中郎將司馬將軍宣城參軍不受廣陵車騎司馬中郎將軍事頃之博士散騎常侍少府廷尉將軍荊州刺史南蠻校尉荊州諸軍父子都督荊州西將軍安南將軍廣州刺史疾病不樂刺史將軍都督持節如故尚書僕射

 司徒王導外援撫軍將軍會稽內史二千石上疏同音於是」。不得已都督揚州刺史吳國內史吳王御史將軍前鋒征討軍事率眾浙江太守參軍起義將軍吳中軍事軍事庾亮率眾西江前鋒無錫交戰大敗自相驚擾退嘉興所在塗地白衣行事屯兵吳興太守並不暴雨大水乘船吳興退守將軍精銳所在還都使西陵使於是吳興諸軍退余杭將軍將軍司馬精銳出其不意斬首數百器械進兵宣城長城等於退斬首納降由是臨海新安反應討平京都失利遣使浙江軍事吳郡征討軍事既而追躡復大彭澤縣車騎大將軍三司

 長子參軍受禪知名

 輿便於以為大醉不復廷尉議事啟明

 荊州西:「臣子不樂。」會稽討賊番禺縣六百建武將軍鹽都去職太守與其:「太保天下不得輿海內名士不免死亡子弟零落!」不肯宣城內史揚州江西建武將軍咸康西中郎將中郎將江州刺史豫章郡驚愕以為丞相不可吳郡將軍會稽內史四十

 

 丞相從弟尚書郎屬文書畫音樂博弈太傅參軍大駕武陵尚書郎濮陽太守鎮江以為司馬廬江鄱陽封邑冠軍將軍石頭丞相祭酒王敦將軍荊州刺史

 即位中興》,上疏

 肺腑至於陛下撫育兄弟交友有年是以濮陽棄官扶持老母長江陛下陛下中興大明不得悲喜交集司馬相如不得封禪慷慨發憤骨肉服膺聖化

 先後陛下誕育光明相者四海壬申見用鄱陽內史七月牽牛更生京都陛下琅邪甘露陛下將軍導向郭璞中興不過明天歷數陛下

 文學史籍犬馬四十三未能上報朝露溝壑不得上達中興宣揚詩人

 

 王敦使荊州將吏上書不許江安第五諸軍刺史豫章太守得到南下神氣王導庾亮:「。」:「。」誅戮將佐征士皇甫方回於是人情將軍散騎常侍母喪去職將軍將軍

 王敦不能悖逆受任得志平南將領南蠻校尉荊州刺史京都皇太子親臨家人侍中將軍明帝大將軍:「至於盛年不遂痛切令人不倦如何!」

 東海內史聲譽郡守侍中丹陽素有發動神明朝廷西中郎將刺史美譽太守義熙尚書

 雅正州郡光祿大夫渡江揚州刺史建武長史曹參參軍尚書郎建安太守內史祭酒

 中興侍中從兄舉兵石頭使遇害既而其所:「未能。」:「刑戮凡人何為!」:「長者親友在朝謇諤後加極刑所以。」勃然:「殺戮不軌及門。」慷慨聲淚俱下大怒厲聲:「至此不能!」王導:「見天何所!」:「?」意氣自若舉兵京師變色左右正色:「?」從兄豫章太守容忍俄而豫章太守為人樸素風味顯貴布衣蔬食前將軍江州刺史

 :「大將軍平素江州云何欲歸?」:「所以江州強盛同異非常荊州豈能意外行事!」不從父子以為

 有司太守皆除:「司徒大義滅親其後近親。」光祿勳尚書大匠賜爵關內尚書僕射五十九將軍散騎常侍長子黃門知名

 二十皓白著作東海王文學:「尚書郎可作!」:「多少不足于時至於超遷不願。」將軍武陵王以為司馬尚書左丞司徒長史御史侍中廷尉

 永嘉太守從兄訴冤揚州刺史從事廷尉廷尉所料不肯相反詔令上疏文帝撫軍執政應有答曰:「中興以來郊祀往往愚意何者黎庶至此復生僥倖。」

 吏部尚書秣陵安遠句容殿御史湘東不從:「秣陵殿下安遠句容湘東未有殿下人才。」

 太尉桓溫北伐不許武昌人情告退:「社稷殿下去職人情天子殿下!」:「問罪如此匹夫手書成敗不順正義。,無故匆匆。」:「大事日來使得了。」

 遷徙之上

 為政雍容廊廟標的而已蒞任在於蒞任蒞任在於天下是以考績黜陟一切速成四海風流凡庸賢能多於清濁前後去來固然所以職事職事在於在於其事有成

 內外百官應有太常其所宗正可以太常宿衛其次驍騎左軍有所軍校左軍不宜獨立遊擊驍騎內官侍中以下中興而已不周事實大官未能職分有成能否考績清濁黜陟未可使日差祿

 永和疾疫舊制朝臣有時以上不得百官:「疾疫無不不復。」朝廷

 既而長安應接壽陽便山陵文帝詐偽反叛浩大退守譙城:「以來謀無遺策何以!」

 領軍將軍尚書僕射疾病太常衛尉:「武陵大修非常。」:「武陵王馳騁田獵異同。」以此為

 復轉尚書僕射豫州刺史使可以對曰:「當今。」:「如何?」:「不必溫居上流天下其弟西兵權深根固蒂人才當令殿下。」:「。」

 將軍會稽內史散騎常侍斂跡三萬桓溫威勢四方綱紀:「大司馬富貴朝廷既有宰相動靜綱紀天子何以!」山陰縣不時彈糾以為收下尚書

 頃之海西震栗所為不臣不可:「阿衡皇家便當。」霍光》。儀制定于須臾:「不當如是!」廢立曠代朝臣故典毅然朝服文武莫不朝廷以此武陵王:「武陵未有不可以之間便建立聖明遐邇歸心王室大事更深。」:「成事。」

 群臣疑惑大司馬處分正色:「太子大司馬