Back to collection

Book of Jin 晉書

卷八十九 列傳第五十九 忠義 Volume 89 Biographies 59: Loyalty and Righteousness

Click on any word to see more details.

 古人:「君子成仁。」:「處死。」苟合捐軀其所烈士鐵石歲暮危亡不顧書名竹帛丹青以為美談後來。  元康之後禍難使戎狄沸騰蒼生塗炭干戈日用戰爭不可輕生于時至若輿高田致命莫不秋霜白日足以清風萬古當年所謂亂世忠臣列傳其餘行事以為忠義》,有人
目录
1
1.1 從子 
2
3
4
4.1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 樂道
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 評論

 大夫得罪武帝:「《康誥:'父子。'秘書。」:「。」起家秘書丞

 王戎:「昂昂。」:「未見其父。」太守尚書僕射:「使吏部尚書使天下。」少有才智從子友善以為不成主簿無行知人之明豫章內史徐州刺史都督長子去職

 元康給事黃門侍郎侍中以外年少居位潘岳不阿弋陽散騎常侍博士太尉廣陵太常:「諡號所以不朽大行大名文武功德不依。」太常不從朝廷

 篡位侍中司空張華其事:「內外善事遠近不宜爵位無罪。」反正上疏:「不爽太一元首多士周文,《陛下大司馬潁上大將軍禍亂無由。」

 齊王大興驕奢:「夏禹茅茨顯德無益危亡功力三王今日大事深思不可不可。」不能宴會時政:「侍中善於絲竹。」左右不受:「今日!」對曰:「社稷冠冕殿豈可絲竹以為伶人公服不敢。」自得退頃之公事以為司馬旬日閣下殿中將姿容長者非凡滎陽舊宅

 御史侍中河間成都王穎舉兵京都長沙王大駕次於:「今日西都督?」:「侍中前驅。」使持節西將軍侍中以下謝罪廢黜庶人朝廷北征爵位天子蒙塵敗績百官侍衛莫不儼然捍衛天子哀歎左右浣衣:「侍中。」

 侍中:「今日?」正色:「大駕親征有征無戰使輿駿馬何為!」莫不歎息長安河間司空洛陽東海王滎陽悲慟立碑官爵遣使侍中光祿大夫左丞死節太尉太牢即位太牢

 小節從子撫恤同生門人故吏思慕遺愛三十長子早夭追述兄弟還本太元孝武帝:「哲王太尉貞潔千載其事傷懷忠貞所以大明名教宗族。」於是弋陽

從子 
 徐州刺史太子舍人好學屬文鞏縣自號楚王秀才郎中弘農公子莊周使吊文文不加點:「婿先達真人退進趣可謂其所不可。」:「莊周大塊自然爭寵上下長幼於是玄虛引道老莊沈淪名利耀三光無處岩石茅茨嗟乎先生其所沒有大道含悲。」愧色

 齊王西參軍武昌長沙王記室尚書郎成都王穎交戰尚書郎督戰理事:「軍事青龍尚書軍務擁塞倒懸之急不復理事三曹督戰理事內外十萬都督主帥委付大將不宜與其。」

 撫軍將軍從事北征中書侍郎滎陽永興庶子西阻閡應召范陽將軍許昌從事將軍襄城太守將軍劉弘襄陽以上作亂震盪南越廣州刺史中郎將廣州刺史欲留司馬為己掩殺四十四即位


 抗直豫州齊王大司馬為主簿驕縱天下

 王臣蹇蹇定時保存社稷是以為人刑罰不足以為為人不足以為伏惟虛心下士開懷逆耳之言元康以來宰相在位未有事勢使然公克禍亂安國前傾中間長存河間樹根成都盤桓新野江漢剛強戎馬興義天下當世京都大權退蒺藜未知淺見
 武王伐紂封建諸侯以東周公以西召公及至不過四海強兵不敢九鼎所以然天下成都州伯河北王侯南州本職盡忠以為天子百官四海長寧萬國幸甚社稷高祖泰山許可
 

 聖旨高遠一字可否霸王安危不可須臾思明大功大名大德大權四大不能賢聖所以戰戰兢兢不暇周公武王成王至孝四國流言出奔風雨成王感悟皇天神人未知至於執政召公自視功德周公元康以來宰相危機不及晏然生計不遠君子遠慮
 王侯成都成都千里相率皇家一如成都行人燕趙百里商人兩國綱紀起事主簿未必
 :「前後白事思量。」長沙王:「小子離間骨肉何不打殺!」不能:「忿成都長沙新野興義社稷皇家親親宗室從事夙夜神明主簿白事異端宰相危害一旦不祥蹻足成都聖朝兩端內間孔丘子產鄧析名實趙高之類不忠不順不義。」將死:「頭大司馬。」俄而


 燕國州郡博學太保大中賢能申理張華當時齊王長史侍中于時侍中益州刺史梁州刺史行次長安河間雍州刺史作亂萬人西五千藍田奉詔藍田長沙王四百

 京都祖逖:「忠義雍州兵力河間使發兵。」奉詔四境諸軍甲士萬餘安定太守太守安定功曹皇甫長安高平聲援渭城步騎萬餘接戰退長安不利乘勝使五千長安力戰帳下太守率眾大戰父子不為於是見殺大驚麾下百餘陳倉:「知己不可強弱苟全菹醢。」慷慨而後腰斬忠義滅亡不久


 金城西:「牛羊南開青樓。」洛陽傾覆皇太子長安太守權勢京兆太守太守雍州刺史尚書僕射領軍持節西戎校尉尚書雍州如故數萬長安擊破都督將軍次於青白靈武不敢太守遣使求救步騎放火煙塵反間:「焚燒。」突圍長安

 仁厚無賴加重太守太守扶風太守安定太守侍中常侍主帥將軍不及人情由是羌胡因此跋扈關中淆亂長安百姓