Back to collection

Book of Jin 晉書

卷一百一十七 載記第十七 姚興上 Volume 117 Records 17: Yao Xing Part One

Click on any word to see more details.

姚興()

 姚興長子苻堅太子舍人長安皇太子出征後事鎮長與其舍人洗馬講論經籍不以

 發喪叔父鎮安長安將佐:「威名宿之際朝廷猜忌永安秦州觀望事勢。」:「太子無疑干戈所謂而已不若。」及至

 自稱大將軍長史司馬率眾咸陽太守避世太守不能步卒:「兵法為此窮寇持重不可。」:「先帝登遐人情大事。」死者十二發喪太元十九帝位大赦境內改元安定

 使棄守平涼其餘安定涇陽山南農業三萬長安

 安南鎮遠所在擾亂武功彰武離貳將至秦州沖走從弟統率

 西隴西南靖功臣其餘封爵

 鮮卑遣使使士馬

 追尊庶母皇太后

 遣使使持節將軍鮮卑乞伏成紀使持節西將軍襄公

 討平自稱秦州刺史率眾秦州校尉尚書略陽族權率眾三萬擊破南奔假道西

 孝廉

 慕容慕容河東太守自守不得龍門安定

 群臣故事即吉尚書郎上疏三王五帝治天下先王之後素服臨朝率先天下。」:「帝王越禮有司專擅即吉。」:「忠臣孝子僕射先王其一。」

 鮮卑安遠將軍金城金城三軍:「高地稽留三軍。」五十步騎高平

 告之

 百姓錦繡淫祀

 率眾弘農太守華山太守洛陽河南太守固守不克西河東萬餘

 士卒亡者所在埋藏近親

 武都太守方山萬餘漢中

 留心政事一言見禮京兆時事天水東平淳于高等耆儒碩德門徒數百教授長安諸生聽政等於東堂講論錯綜涼州苻堅洛陽講授弟子有餘關中後進:「諸生往來出入。」於是學者給事黃門侍郎中書侍郎尚書郎文章雅正機密風韻天下是非為己任京兆阮籍為人母喪彈琴飲酒:「。」終身不敢

 攻陷洛陽

 百姓奴婢良人日月薄蝕降號公卿一等於是太尉五十三上疏:「伏惟陛下皇天四海威靈遐方成湯武王比喻靖江告成中嶽皇天!」:「夏禹謙沖安可!」社稷宗廟大赦改元弘始孤獨鰥寡七十太守於是肅然洛陽諸城

 祖父母昆弟相容降號

 京兆襄陽引見東堂:「承平已久政化風俗何如?」:「南面宰輔執政公家習俗刑網風俗桓溫謝安未見之中。」華中

 河東河東家人其先王平萬載不便皆除兵部金城簡約孫吳損益長安郡縣通明郡縣刑獄州郡不能廷尉聽斷疑獄于時

 威權日盛奸佞小人清正君子輔佐

 校尉扶風太守長安令倉部一百關內一級

 使隴右諸軍乞伏敗走三萬無私百姓王公以下卒伍

 西乘虛安定長史皇甫切諫失言

 乞伏窮蹙鎮遠將軍河州刺史歸義

 將帥大喪疆埸險要奔赴遭喪身為大變交代將軍二百三十七歸於建鄴

 勃勃秦州長安諸城閉門固守平陽太守入侵河東於是練兵講武西殿引見群臣東堂群臣以為不可不從:「陛下天下不宜使。」:「靖亂!」

 皇太子大赦境內男子後者一級

 步騎步騎平等河東校尉關中勁卒河東前軍節度朔方使中軍廣陵洛陽尚書太子西

 大敗率眾五千以東禿鹿西平沮渠蒙遜張掖敦煌相持遣使

 七千長安

 持久齊整秋毫無犯先賢西

 麾下三十萬餘軍士乘勝進攻固守

 河西萬餘長安

 將軍將軍冠軍將軍長慶將軍桓玄東堂引見:「桓玄其實何如大事?」:「晉朝偷竊不才公平不如其父篡奪非命他人驅除便陛下經略廓清。」大司農疆埸將軍廣州刺史

 昭儀皇后大鴻臚禿車騎將軍沮渠蒙遜西將軍沙州刺史西海安西將軍高昌

 鎮遠率眾西金城忿忿忿大怒忿長安歸罪自陳

 戰時將吏二十

 儉約車馬金玉自下莫不京兆僕射豐草

 太守五千與其荊州刺史將軍至於散騎常侍涼州禿西鎮遠乞伏鎮遠步騎河西司馬涼州刺史將軍太守番禾太守及其宗室僚屬長安沮渠蒙遜子貢方物信義百姓北部鮮卑遣使

 桓玄遣使:「桓玄推計篡逆必將傾覆相見。」長安引見:「以東。」:「國家不為。」

 率眾三萬宕昌其弟從子率眾

 汝南太守

 沙門演說佛經本相沙門八百考校三百公卿莫不沙門五千中宮沙門坐禪州郡

 使及冠建武宕昌漢中

 劉裕桓玄將軍新安雍州刺史將軍將軍劉裕參軍使不絕興許群臣以為不可:「天下劉裕拔萃不成!」新野十二歸於

 子弟人為使持節散騎常侍都督諸軍南大將軍益州武都城固漢中關中

 境內在朝文武不得叔父謙恭孝友家人車馬然後其次朝廷而後

 太史令:「西北起兵流沙死者亂麻戎馬悠悠鮮卑不安國朝疲於奔命。」所在泉水妖人自稱神女

 至於來朝大赦境內歸於秦州

 禿三萬以為忠於涼州刺史涼州刺史長安涼州申屠二百主簿流涕:「孤城陛下威靈天人豈敢竊聞貿三萬軍國尚書何故一方天下河西隔絕匈奴右臂所以大宛