Back to collection

Old History of the Five Dynasties 舊五代史

卷十八 梁書18: 列傳八 張文蔚 薛貽矩 張策 杜曉 敬翔 李振 Volume 18 Book of Later Liang 18: Biographies 8 - Zhang Wenyu, Xue Yiju, Zhang Ce, Du Xiao, Jing Xiang, Li Zhen

Click on any word to see more details.

河間唐僖宗求知藹然佳士乾符進士丞相巡官未幾中和急於軍費揚州轉運巡官長安監察御史補闕御史起居舍人吏部員外郎中滿舍人退居舍人翰林承旨學士詔令戶部侍郎尋出禮部侍郎元年中書侍郎平章戶部相位擅權傾陷宰相五家三十不敢是非餘怒不啻士人鹽鐵使天子運將天命有歸四月禪位至大太祖受命不易開平暴卒僕射

大臣居家季相太夫人膝下濟美,〈(《北夢瑣言尚書濟美有名宰輔少年神仙五色別自濟美。)〉三十君子

顯德秘書監

薛貽矩河東聞喜令名風儀一時文場乾符進士巡官集賢拾遺殿起居舍人翰林學士禮部員外郎中如故乾寧天子石門屬相不及舍人戶部兵部侍郎學士承旨鳳翔閹寺作畫吏部侍郎太祖即日吏部尚書御史大夫帝命大梁盛稱太祖功德北面太祖謙抑受禪五月中書侍郎平章戶部明年侍郎監修國史大學士轉運使僕射司空綿顯赫事跡旬日東京侍中

敦煌經略使好學樂章洛陽敦化甘泉:「元年二月」,製作奇巧:「建安二十五曹公十月文帝則是元年二月!」大驚魏志展讀宗族十三然而因果頗有廣明大盜父母逃難君子服滿若是博士秘書王行瑜邠州觀察支使員外太原節度使奉詔討伐邠州肩輿邊寨積雪行者太祖支使以內去職博士員外不一判官天復太祖:「夫子。」 職方郎中史館修撰翰林學士兵部郎中修史未幾舍人如故太祖受禪工部侍郎承旨禮部侍郎明年澤州刑部侍郎平章戶部中書侍郎刑部尚書致仕即日肩輿圖書琴酒二十三十

京兆宰相太尉平章乾寧舉兵王畿誣陷天子不得已賜死居喪幾至滿光化宰相巡官校書郎宰相戶部巡官殿:「埋沒物理歲時其先!」未幾拾遺翰林學士員外得罪數月學士郎中太祖受禪舍人如故開平工部侍郎承旨明年中書侍郎平章戶部庶人篡位禮部尚書平章集賢殿大學士戶部重創即位僕射

詞藻,〈(《新唐書。)〉有心未嘗一日。〈(《北夢瑣言。)〉尚書志氣一旦非分

同州神龍中平之後曾祖刺史同州刺史好讀書刀筆應用敏捷乾符進士不第黃巢長安乃東太祖大梁觀察支使里人故人無由久之人為往往警句太祖不知淺近:「鄉人。」應對稱旨右職從軍不喜武職巡官太祖城門之外之間太祖太子中檢校水部郎中太祖淮南司馬乾寧祿天復檢校禮部尚書蘇州刺史長安勞問檢校僕射功臣

太祖受禪宣武掌書記檢校司空勾當宣徽院樞密院開平四月太祖侵擾西不濟西剖析山川虛實軍糧多少講習左右莫不驚異太祖久之元年光祿大夫兵部尚書金鑾殿大學士平陽前朝以為翰林院相接學士殿」,嘉名大學士。〈(《五代會要非典大學士大學士。)〉遭遇霸王懷抱深沉經濟中和鼎革大運其間三十餘年征伐出入帷幄庶務馬上有所未嘗俯仰太祖改行得知太祖不忍受命退庶人篡位天下宰相有所畏忌稱病政事

即位不得:「國家連年出征封疆不獨陛下深宮之中左右豈能勝負先皇驍將不得敵人鄆州陛下十年攻城臨陣無不率先負薪陛下儒雅未嘗如此較力陛下不然未艾陛下邊陲。」怨望中都:「至今以為使?」:「宰相陛下郎君有所陛下小人今日陛下陛下聽從陛下出奇應敵陛下果決平復難以不忍宗廟。」君臣相向慟哭

都城臣僚:「洗滌。」:「!」高頭宿左右:「太保入朝。」:「丈夫我等同謀無狀伏劍國門新朝赦罪面目建國!」 自經

貞明史臣奉詔修撰太祖實錄三十敘述三十大梁》,實錄偕行

藍田廣明所得太祖喪妻出入太祖臥內:「失身成敗宰輔忠臣門第從此!」太祖,〈(。)〉太祖夫人珠翠爪牙使交結藩鎮近代婦人無出其右權貴寵信不下當時從而。〈(《五代史》:》,不第發憤太祖太祖問曰:「足下春秋久矣主盟春秋?」:「不可禮樂沿襲兵者詭道變化無窮春秋所謂務虛其實大王。」太祖以為幕府以軍。)〉

潞州節度使曾孫郡守金吾將軍台州刺史浙東不克西策略太祖太祖從事太祖鄆州天平節度使湖南滿奉命和解滿

光啟十一月太祖長安:「中尉大事。」:「主上內官中尉廢黜協力以定中外。」:「不義不祥百萬天子禮樂不及。」復命作亂殿幼主太上皇其事:「初升中尉天下將軍!」文約由是不敢

東歸太祖大計未決養子社稷太祖供奉奉本太祖未及:「所以閹豎天子不能諸侯。」監軍使河南太祖:「得所。」堅執:「正道。」太祖厲色:「使宰相!」使奉本即日將命京師宰相未幾伏誅帝位太祖:「穹蒼!」

正月太祖:「師範方面。」青州師範即日公府節度觀察簿師範:「漢末曹公袁紹遣使:『家父不相容天下曹公天子諸侯不以私仇不宜。』私怨!」師範翌日太祖青州留後未幾

遷都之後王室微弱朝廷而已頤指氣使旁若無人朝中唐朝人士鴟鴞」。宰相太祖大臣白馬咸通乾符進士不第憤憤太祖:「清流黃河濁流。」太祖太祖受禪義軍節度使檢校司徒殿戶部尚書庶人篡立使即位用事不見謁見:「一代奇才常人!」要之等同族誅

史臣唐朝以來使神器不幸不為不亦文雅士林一則殞命一則偷生以此濁流報應昭然


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary