Back to collection

Old History of the Five Dynasties 舊五代史

卷五十八 唐書34: 列傳十 趙光逢 鄭玨 崔協 李琪 蕭頃 Volume 58 Book of Later Tang 34: Biographies 10 - Zhao Guangfeng, Zheng Jue, Cui Xie, Li Qi, Xiao Qing

Click on any word to see more details.

趙光延吉曾祖嶺南節度使興元推官僕射文學德行知名。〈(《舊唐書》:光啟進士擢第郎中學士郎中廢立之後旅遊江表嶺南使。)〉墳典界尺」。進士巡官內外尚書左丞翰林承旨石門不從在華御史有道出入因此伏法禮部侍郎光化王道南北伊洛絕交門人吏部侍郎太常。〈(《光化趙光及第左丞。)〉中書侍郎平章僕射租庸使退太子太保致仕司空平章無幾司徒致仕。〈(《大用重地司空致仕上相。)〉

平章政事他日言中」,清淨寡欲如此黃金室家二十河南付諸宮觀廊廟退五常暗室以為名教天成太保致仕齊國洛陽太傅

,〈(唐書後唐相者原本。)〉知名進士。〈(《舊唐書大順進士郎中。)〉伯仲之間自高望風莊宗平定狂妄以為國朝典禮名家宰相因為使太原宿當時浮華文學不可元年十一月平章

漸染前輩才力未能朝廷有禮制度沿革擬議為己任博通橫議門地本朝使朝章典禮未能而已奏議:「有所一言近日學者!」自負如此

:「豪強田宅陷害籍沒自理。」內官軍容使舊業:「山南國法本朝未經昭雪安得論理?」泣訴莊宗莊宗陳訴:「叔祖大功王室得罪前朝當時掣肘不行王行瑜伏誅相公本朝世族諳練故事安得昆仲監護!」聲色其所不樂幸臣他事四月僕射

宰相河南判官光化進士,〈(《歐陽河南進士有司及第。)〉校書集賢監察御史補闕起居郎翰林禮部侍郎文章美麗旨趣雍容有力貞明平章莊宗萊州未幾司馬太子賓客即位宰輔貞明長者詞翰好人有頃老病三司尚書僕射致仕鄭州洛陽使二十長興司空

進士十九第十九十九宰相昆仲次第十九太平興國

遠祖清河太守第二太子洗馬因為清河唐朝曾祖太常吏部尚書楚州刺史萬年貴人由徑為人郎中左丞不見:「郎中行止未見。」宰相楚州刺史子曰:「世世。」子弟」。

進士巡官渭南史館郎中萬年給事中兵部侍郎舍人相遇厲聲而言:「相見!」太子詹事吏部侍郎御史文字錯誤責罰器宇以為虛有其表天成禮部尚書太常樞密使保薦平章

得罪執政命相樞密使人居相位:「莫若。」:「?」:「文字』。不知天下之內!」:「刺史名家置於何如未可書記判官稱為長者可以。」莊宗書記退樞密使中興殿拂衣:「天下事一則不死。」:「相位?」:「朝廷天人軒冕蛣蜣。」之後廟堂代筆假手朝廷祭酒二百。〈(《北夢瑣言》:宰相馮道:「近日?」對曰:「過度。」:「 』,極好不加足以安心。」左右膚淺不覺。)〉夷門中風暴卒尚書僕射

皇朝諫議大夫終於行軍司馬

五代天寶禮部尚書東部留守安祿山東都遇害太尉元和給事中文宗諫議大夫方子廣明判官收復諫議大夫

十三賦詩大為所知假手一日公署遣人:「 龍頭鼎足敗亡不能。」:「大器。」〈(《太平廣記》::「夏州拓跋收復可作?」秉筆:「飛騎洪恩天上此處金門何時詔書。」:「。」十四明年夜作唐僖宗:「哀痛不下登封上書。」)〉

谿父子文學知名十八谿谿驚異調》、《:「近年文士辭賦之後未見可畏。」由是知名進士天復博學居第武功縣轉運巡官殿御史諫官時政有所不便文章秀麗

進士兄弟齊名尤為所知學士補闕翰林學士,〈(《北夢瑣言》:相國唐末文學御史播遷衣冠長官堂兄宜都厭薄寂寞樹葉受禪翰林學士。)〉戶部侍郎翰林承旨西出師經略四方學士文翰下筆稱旨海內家門雍睦貞明侍郎受命張充太祖實錄三十御史尚書左丞平章宰相深密倜儻負氣不拘小節掎摭名銜」,大怒太子

莊宗太常吏部尚書天下大水莊宗上疏

富有兆民患者百姓不知四海下情不得上達群臣不敢陛下軍食焦勞迫切正殿多士足以

古人司命所生國力徭役急務不可洪水司空什一一千三百九百二十萬頃最為太平私田公田什一井田大約百里出車戎馬四百什一當成戶口二十三代以前以為凶荒

工商關市人戶兼行此時戶口二百八百萬頃三國兩晉之後農夫戰馬多於於是天下戶口二百四十兩漢煬帝三分之一

唐太宗皇帝四夷百姓群臣所見魏徵力行王道由是輕徭薄賦進賢天下貞觀至於開元一千九百萬戶五千三百一千四百萬頃增加病源惠農軍政仲尼:「百姓不足。」魏徵所以伏惟軍方不可不以一切本色不以加納流亡東作千里差徭糧草

漢文帝務農入粟贖罪景帝漢安帝不足三公富人入粟關內公卿以下本朝乾元如此陛下入粟百姓出力京師五百以上州縣便以上不拘文武明示農人流散之一

莊宗深重使輔相蕭牆

即位得罪陳奏御史大夫門前殿直彈奏不敢正言以是尚書僕射之後尤為望風天成汴州東都偃師奉迎契丹凶黨真定逆賊:「契丹即為凶黨真定不是逆賊一月。」神道:「不分真偽功名。」此類

博學多才不可不能鎮靜以太太傅致仕長興六十在內所為金門》,大行

京兆萬年相仿京兆尹屬文進士巡官太常博士補闕艱難倔強家廟吏部員外僕射判官使出身指揮惶恐:「僕射指揮公事南宮。」致謝由是知名御史禮部侍郎吏部侍郎平章矛盾莊宗登州司馬數年太子賓客天成禮部尚書太常太子致仕六十九輟朝一日太子

史臣難得文學政事履行不可君子有所近代文章足以圭表笙簧廊廟無愧


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary