Back to collection

Old History of the Five Dynasties 舊五代史

卷六十七 唐書43: 列傳19 豆盧革 韋說 盧程 趙鳳 李愚 任圜 Volume 67 Book of Later Tang 43: Biographies 19 - Dou Luge, Wei Shou, Lu Cheng, Zhao Feng, Li Yu, Ren Huan

Click on any word to see more details.

祖籍同州刺史刺史。〈(《宣和。)〉轉入中山牡丹賦詩古雅節度判官理家無法有所規諫出迎

莊宗即位講求輔相名家左丞平章廊廟錯亂至於官階擬議前後倒置駿莊宗引薦諳事同功舉止歸於拾遺父子為人員外學士集賢學士交易市井之後不以進賢修煉長生丹砂垂死

天成莊宗山陵使不出親友入朝:「山陵使名銜便意謂可欺。」側目有所上疏苟且無狀殺人上第刺史所在不行:「身為輔相權衡端坐稱臣無禮舉世利權便俸祿文武五月父子自居大綱兒孫昭穆醜行參軍參軍員外所在。」州長百姓長吏所在天成詔令刺史自盡骨肉放逐便

檢校。〈(《田園大德居處田園三兩莊子百姓租佃大王給還人戶侵奪無知云云往還其後夜郎不可檢校太師北平王所謂大王維新不能自來。)〉

福建觀察使。〈(以下。)〉莊宗趙光平章奉職事端承順而已政事得失銓選他人出身父兄其事其後郊天行事告敕去留號哭都門之外以為積弊一旦不能告之:「漢子。」得罪流言門人拾遺吏部員外上疏:「往日專權。」」,即位保護鄰家鄰人以為本人虛妄刺史參軍

江陵通信西莊宗:「。」西既定尺寸朝廷不得已占據流於明年:「州長百姓在先重任公害肇亂巴蜀視聽千之開通經年西方要害自居流言刑戮稽時刺史自盡。」 〈(《歐陽》:天福尚書員外。)〉

唐朝天復進士巡官洛陽道士未知中山太原朝族往來禮遇太原因為莊宗推官支使門第是非篤厚君子

判官從軍文翰歿莊宗歸寧太原置酒承業:「書記。」巡官馮道莊宗:「謙挹。」書記左右失職:「主上不重人物使。」莊宗:「成名筆硯。」由是文翰不及承業河東留守舊例支使出納承業:「所長能者。」承業:「公稱文士自陳留職以為所能?」垂泣觀察判官

莊宗即位判官宰輔相次淪沒判官質性疏放不願太原定州判官平章重器舉止朝廷蕭然受命肩輿莊宗左右:「宰相擔子入門。」莊宗:「所謂似是而非。」頃之使晉陽皇太后山路險阻往復綿邈肩輿州縣丁夫長吏輿少有笞辱

南城莊宗苦戰臣下規諫及於紿:「失策。」近世士族:「員外孔明宰相!」:「孔子之後不知。」時任莊宗婿:「蟲豸宰相不識舊體!」退莊宗莊宗:「九卿。」自盡不測橫身庶子莊宗既定河南百官洛陽沿路墜馬禮部尚書

幽州劉守光丁夫儒者太原頃之刺史判官。〈(。)〉鄆州節度判官唐莊宗以為學士莊宗即位舍人禮部員外莊宗皇后:「父母見老思念尊親。」莊宗往來上書天成殿學士馮道時任宰相以至汴州自盡既而:「義士如此濫刑何以安國!」

明年西國取經佛牙皴裂揚言:「 佛牙。」宮中車駕汴州中書侍郎平章。〈(居士》:莊宗實錄》,政事。)〉長興河中上前:「陛下家臣俯伏不周浸潤。」以為朋黨不悅獲罪邢州節度使蒙塵軍校:「主上播遷渡河吾輩?」軍校:「使。」太保既而不能:「家世五十五十將相!」三月

豁達人士以此

自稱西之後家世進士不第渤海無棣詩書子孫異常年長方誌晏嬰為人氣格柳體端莊風神非禮不苟且滄州簿丁憂長安之間光化軍容五月諸侯在華:「關東布衣讀書君臣父子之際痛心切齒恨不得市朝重鎮勤王中朝輔弼無權諸侯有權忠義社稷往年播遷號泣奉迎感人至今歌詠此時事勢公地要衝將相自宮變故旬時號令率先反正遲疑未決一朝山東西如何決策必然不如四方元凶破膽之間天下便於。」禮遇天復鳳翔避難東歸洛陽李德裕平泉子弟負薪朝夕未嘗進士河南府參軍表白別墅

殺害衣冠自相殘害山東嗣位儒士史魚蘧瑗召見久之拾遺學士儼然正色不畏入朝重臣長揖:「使!」對曰:「陛下家人安敢。」剛毅如此晉州節度使違法民家使伏罪不忍加法:「赤子功臣不亦。」貞明舍人舍人致死:「鬥毆致死安得!」以是拾遺再遷員外員外觀察判官

在內子張貞明河陽莊宗太原出入之間揄揚所為仲尼》、《顏回》、《夷齊望風莊宗洛陽奏章入朝為主郎中數月翰林學士判官本職從軍險阻未可:「倉卒不為電擊破膽安能。」前軍固鎮軍食十五:「!」判官至寶在後厲聲:「見利大軍涉險人心。」由是軍人舍人即位西征招討使宰相雅相用事援引本職兵部侍郎翰林承旨長興太常邢台中書侍郎平章集賢殿大學士

長興要之不暇存亡往往唱和轉門侍郎監修國史吏部尚書創業功臣三十不治賓館近臣之中設席使。〈(《職官長興使所居寢室蕭然病榻而已使其事:「宰相月俸幾何如此。」什物十三。)〉

嗣位修德便學士貞觀政要》、《太宗實錄》,有意:「吾輩堪憂!」不敢僕射馮道同州太微使大學士宰相馮道舊事不便不定:「所為不亦便!」於是喧呼無幾相守

京兆三原成都太原西有子歷代刺史

李嗣昭晉陽觀察支使朱紱姿容為人間諜莊宗奉使往來申理莊宗潞州觀察判官常山其事號令敵人不知莊宗加獎