Back to collection

Book of Liang 梁書

卷十 列傳第四 蕭穎達 夏侯詳 蔡道恭 楊公則 鄧元起 Volume 10: Xiao Yingda; Xiahou Jiang; Cai Daogong; Yang Gongze; Deng Yuanqi

Click on any word to see more details.

梁書第十 列傳第四 光祿大夫第五使起家冠軍建武荊州西參軍西會東將軍山陽巴西太守荊州雍州高祖親人山陽不敢計無所出錢塘西參軍參軍:「雍州蓄養士馬一日江陵襄陽不敵不可歲寒朝廷山陽雍州舉事天子諸侯霸業山陽不信不濟。」:「。」天明:「相識不得不。」山陽山陽大喜步騎數百山陽高祖南康高祖

 和帝侍中尚書吏部尚書都督諸軍將軍荊州刺史西冠軍將軍高祖高祖漢口高祖平江高祖江州使馬步進趨江寧居士東城

 巴東太守巴西太守舉兵荊州將軍大將軍高祖平江建康上將不能不樂使建康始發和帝丞相

 京師出亡南歸起兵得數西昌豫章臨川南康軍事冠軍將軍內史西昌安西太守南江不能自立建安長沙絕糧

 建康高祖前將軍丹陽受禪:「追遠侍中丞相尚書風格肇基王迹契闊心事光宅巴東開國食邑如故。」將軍散騎常侍公事論功五百侍中如故

 將軍太子御史任昉

 在於布衣介然尚可賈人風聞將軍訖今五月十四主人于時新立五十。』風聞
 將軍太子唐縣開國大臣至公寂寞十一準繩陛下當官參議所居
 散騎常侍將軍侍中衛尉將軍豫章內史二千石威猛使持節都督江州諸軍江州刺史將軍如故頃之散騎常侍驍騎將軍聲色飲酒過度以此傷生

 將軍將軍年三十車駕朝服二十二百追贈侍中中衛將軍鼓吹一部

 胄子巴東

 十六居喪來集異焉刺史主簿

 泰始豫州宋明帝將軍攻守人情危懼:「今日效忠社稷便朝廷北面異域遣使豈止而已不然。」詳見:「將軍所以將軍解圍退相率。」:「。」城中

 刺史主簿頃之刺史境內從事

 齊明帝刺史雅相大用鄉人日夜:「。」由此長史太守頃之建安建安邊城新蔡太守弋陽建安引退淮上不能奔走

 建武遊擊將軍司馬新蔡太守南康荊州遷西司馬新興太守便道安王稱兵京邑南康長史參軍山陽山陽作亂議事城門刺史

 高祖大舉西領軍散騎常侍太守軍國大事高祖衛尉高祖:「攻取兵家經略以下至於匹夫其所其所擇善而從不以人廢言不以人情形勢使賊人使攻守便宜金寶反間使智者不用之所以大業三事未可變通人情萬里歸義可以歲月王翦之所以未可間道不能無人天下非一人情難以衛尉。」高祖嘉納頃之高祖始興留守襄陽遣使參軍和帝加詳出入殿不受侍中尚書僕射使持節撫軍將軍荊州刺史

 天監元年侍中車騎將軍論功寧都縣辭讓至於懇切光祿大夫侍中如故親信二十如故致仕侍中使持節散騎常侍車騎將軍刺史百姓州城臨水相傳刺史。」臺榭僚屬

 侍中光祿大夫親信二十尚書僕射金紫光祿大夫侍中如故七十四素服舉哀祿

 府城參軍起士萬人防火金革帶鉤雕鏤精巧篆文」。女婿

 南陽冠軍益州刺史

 寬厚大量文帝雍州主簿員外散騎常侍戰功校尉後軍將軍建武司馬汝南南康荊州西郎中參軍將軍

 委任冠軍將軍西參軍司馬中興元年和帝將軍巴西太守持節西諸軍奇兵其後軍門領軍不受使持節將軍刺史

 天監論功漢壽縣七百將軍城中不滿五千晝夜不息應手大車四面艨衝不得相持百餘前後不可土山二十使壯士退從弟靈恩將帥:「不能破滅不支沒有遺恨。」持節:「而已不得棺柩相隨。」流涕五月知道

 朝廷刺史八月:「持節都督諸軍將軍刺史漢壽縣開國詳審王業致力陝西受任憑陵竭誠守禦奇謀日至不幸而後傷悼西將軍使持節都督刺史如故。」襄陽

 河東太守

 天水西泰始豫州刺史將軍力戰號哭氣絕良久徒步鄉里由此著名官員侍郎梁州刺史太守白馬

 作亂白馬固守陷于厚待同事梁州刺史齊高帝下詔太守清潔自守

 永明參軍扶風太守雍州刺史顯達將軍太守頃之荊州刺史巴東王子武寧太守百姓便前軍將軍南康荊州西郎中參軍領軍將軍協同將軍西參軍如故行事張寶發兵自守未知巴陵白沙

 和帝持節都督諸軍刺史高祖次於魯山刺史荊州諸軍節度宗室累進將軍將軍持節刺史如故

 高祖受命先驅柴桑江州京邑號令嚴明秋毫所在莫不大軍新林越城領軍掖門相對城中左右失色:「。」談笑如初勇士驚擾退怯懦以爲軍士更多剝奪親率麾下掖門公卿左將軍持節刺史如故

 然後天監元年平南將軍寧都縣一千五百流散頃之戶口威嚴州郡高祖以爲

 便衛尉散騎常侍朝廷北伐威名京師受命親人:「廉頗馬援年老猶自國家不以以前古人疾苦豈可。」壽春歸降豫州刺史長史前鋒接戰壽春六十一高祖痛惜舉哀車騎將軍鼓吹一部

 敦厚慈愛居家過於家財好學軍旅不輟士大夫以此

 有罪高祖長子歷年

 當陽少有膂力過人任俠鄉里年少起家從事雍州刺史弘農太守西軍事西馬榮商旅斷絕刺史使討平武寧太守

 永元孔明自號刺史之間餘黨悉皆刺史河北軍事:「足下在此所謂金城湯池一旦荊棘。」平南參軍當時用命萬有

 大言:「朝廷暴虐誅戮用命衣冠大事老母西不成不孝。」江陵西郎中參軍冠軍將軍高祖高祖圍城九里大敗城固

 和帝冠軍將軍中郎將廣州刺史給事黃門侍郎西中興元年七月益州刺史前軍大軍京邑建陽長圍建康將軍天監當陽一千二百左將軍刺史如故

 益州刺史兩端