Back to collection

Book of Liang 梁書

卷十五 列傳第九 謝朏 弟子覽 Volume 15: Xie Fei; Xie Lan

Click on any word to see more details.

梁書第十五 列傳第九

弟子
 太常光祿大夫有名聰慧左右屬文土山賦詩使便琅邪:「神童後來。」:「真吾千金。」孝武帝使》,:「。」

 起家撫軍參軍太子舍人去職舍人將軍袁粲長史賓客退:「不死。」給事黃門侍郎臨川內史袁粲

 齊高帝將軍長史河南濟陽彭城天子侍中高帝太尉長史東海太守高帝重名故事:「革命時事晉文慟哭。」答曰:「帝位:『有用周文王!』晉文世事北面假使故事。」不悅王儉長史侍中秘書監受禪當日侍中不知:「公事?」:「齊王。」:「應有侍中。」使兼人:「何所。」朝服掖門是日王儉侍中武帝高帝:「正應度外。」

 永明元年起家散騎常侍侍中博士冠軍將軍太守二千石雜事綱紀:「不能作主太守。」視事尚書隆昌元年侍中新安外出將軍吳興太守便明帝嗣位參謀𤅢吏部尚書𤅢遺書:「人事。」不治常務聚斂不屑

 建武侍中應召諸子京師西明帝下詔:「超然風流幽人英華長揖見稱良史侍中標清斂跡康衢拂衣憔悴床帳祿。」國子祭酒廬江會稽永元散騎常侍散騎常侍太常並不侍中太子散騎常侍太子詹事使得不到

 高祖京邑相國:「出處不同侍中太子散騎常侍太子詹事世胄冠冕道業賓客公卿風塵文宗如初貽厥拂衣東山絕塵解組鼎食世襲青紫成俗有道朝野一致江海魏闕承明海隅松子負荷參贊清源朝夕足以王度祭酒將軍。」並不

 高祖踐阼侍中光祿大夫三司散騎常侍光祿大夫並不領軍司馬明年六月輕舟詣闕自陳以爲侍中司徒尚書不堪拜謁肩輿雲龍華林園小車明旦輿盡歡不許輿臨幸賦詩餞別王人相望京師材官舊宅高祖謁者諸公朔望

 輿殿如故司徒將軍不受謁者六十六輿朝服十萬侍中司徒著書文章並行

 司徒長史次子頗有晉安太守

 公主駙馬都尉秘書太子舍人高祖大司馬祭酒相國天監元年中書侍郎吏部頃之

 風神辭令高祖侍中高祖使復合:「後進實名。」去職庶子吏部吏部侍中散騎常侍詆毀有司高祖年少長史頃之東宮將軍新安太守

 山賊宣城餘黨新安進兵周興嗣不敵會稽平山司徒參軍長史徐州尚書吏部尚書當世以爲

 十二吳興太守舍人家居烏程子弟專橫太守折節子弟杜門不出不敢公私東道下車肅然齊明帝東海吳興號稱新安聚斂廉潔年三十

 吏部尚書姚察宋代忠義建武拂衣永元高祖物色出處君子。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary