Back to collection

Book of Liang 梁書

卷十六 列傳第十 王亮 張稷 王瑩 Volume 16: Wang Liang; Zhang Ji; Wang Ying

Click on any word to see more details.

梁書第十六 列傳第十

 
 琅邪臨沂丞相光祿大夫三司給事黃門侍郎

 名家公主駙馬都尉秘書桂陽文學秘書丞竟陵王子西才俊以爲士林使圖畫中書侍郎大司馬從事衡陽太守以南給事黃門侍郎太守在職公有齊明帝領軍長史太子中庶子尚書吏部著稱侍中

 建武吏部尚書時尚僕射朝政士子異議吏部之內器重如初詳審無明其所選用而已當世不謂散騎常侍太子尚書僕射肆虐傾側以免

 新林內外未能亮出高祖高祖:「。」以爲大司馬長史撫軍將軍琅邪清河太守侍中尚書侍中尚書高祖受禪侍中尚書中軍將軍寧縣天監光祿大夫侍中中軍如故元日朝會萬國殿自若公卿問訊御史不敬棄市庶人

 高祖華光殿:「聽政得失可謂多士。」尚書左丞范縝:「司徒虛名陛下如此尚書頗有陛下不知。」高祖變色:「。」固執不已高祖不悅御史任昉

 風聞尚書左丞范縝晉安:「。」左右風聞梁州刺史退侍中橫議沸騰司徒庶人于時肩隨並立耳目風聞湛露》。正立記事在前記言在後不遜褒貶濟濟準將
 尚書左丞范縝衣冠言行舛駁周行未知先覺龍顏而今管轄假稱衣裙自居寂寞縱容至公參議所居廷尉治罪法制從事白簡
:「才能相與晚節吏部蟲兒罹禍塗炭四海沸騰天下祿不死治世凶黨作威作福自相吞噬石首請罪白旗反覆不忠。」支離而已不通賓客居喪

 秘書監散騎常侍太常散騎常侍三萬五十

 吳郡光祿大夫所生歷時十一不解過人而後疏率才略知名:「。」起家著作父母參軍參軍

 永明縣令視事山水作亂保全太子洗馬大司馬建安大司馬從事武陵王司馬本州明帝壽春將軍尚書僕射豫州百萬圍城經略處分退西司馬將軍南平內史雍州都督諸軍時雍刺史樊城知州退荊州黃門侍郎司馬新興永寧太守永寧長寧司徒司馬將軍江州刺史顯達舉兵南譙太守南長太守將軍江州持節將軍都督徐州諸軍徐州刺史白下遷都兗州諸軍兗州刺史諸軍將軍如故永元侍中宿衛宮城衛尉江淹出奔衛尉都督諸軍

 圍城已久先發徐州刺史使殿尚書僕射殿西:「商紂暴虐獨夫自絕四海微子!」博士舍人使石頭高祖高祖侍中將軍高祖大司馬司馬散騎常侍高祖受禪江安縣一千侍中國子祭酒驍騎將軍將軍揚州大中尚書前將軍太子公事祠部尚書散騎常侍尚書揚州大中本職領軍領軍將軍中正如故

 青州退散騎常侍將軍吳興太守二千石下車存問遺老子孫右職寬恕將軍尚書僕射輿僕射臨幸供具清貧不受使持節散騎常侍都督諸軍安北將軍刺史都督將軍

 鬱洲邊陲民俗夜襲州城六十三有司

 俸祿吳興僕射滿水陸京師如此

 長女會稽歸宗先父稷子別有

 從兄著稱尚書天監

 琅邪臨沂光祿大夫

 公主駙馬都尉著作太子舍人撫軍功曹侍郎司徒西

 齊高帝將軍從事頃之太守代謝交惡朝廷供養不足坐失廢棄久之前軍參軍中書侍郎大司馬從事給事黃門宣城太守長史黃門侍郎司馬太子中庶子侍中去職侍中校尉冠軍將軍東陽太守吳興太守明帝太子詹事領軍

 永元守職不能有所是非從弟當朝同事尚書僕射京口江夏王領軍都督宮城諸軍建康高祖相國長史冠軍將軍奉法和帝江陵南州遜位高祖踐阼侍中撫軍將軍封建尚書僕射侍中撫軍如故頃之將軍散騎常侍中軍將軍丹陽視事侍中光祿大夫將軍尚書將軍侍中如故累進將軍鼓吹一部居官高祖深重

 天監十五光祿大夫三司丹陽侍中如故不實侍中光祿大夫三司

 吏部尚書姚察孔子微子箕子比干。」亂世取捨自取不幸。《:「。」進退機制印章?[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary