Back to collection

Book of Liang 梁書

卷二十四 列傳第十八 蕭景 弟昌 昂 昱 Volume 24: Xiao Jing; Xiao Chang; Xiao Ang; Xiao Yu

Click on any word to see more details.

梁書第二十 列傳第十八

  
 高祖從父光祿大夫長子太祖皇帝祿鄉里行禮太尉江夏王參軍治書御史追贈散騎常侍光祿大夫敦厚司徒建安參軍長者琅邪議決步兵校尉天監追諡文宣廣德高祖會稽郡頃之高祖追封東昌一千嚴厲冠軍將軍東陽太守永明東陽遇害天監追諡

 居喪好學建武晉安王國常侍永寧永嘉太守號稱:「可就永寧。」頃之永嘉詣闕不許騎行參軍永元長沙宣武步兵校尉宣武遇害逃難高祖將軍兗州軍事天下未定江北威信相率請罪旬日境內中興兗州諸軍將軍兗州高祖踐阼食邑一千使持節都督南北諸軍冠軍將軍兗州刺史太夫人王國文案不敢畏敬饘粥死者

 天監北伐淮陽宿班師太子將軍衛尉驍騎將軍領軍將軍領軍天下官僚在職肅然不堪以是不得久留尋出使持節南北竟陵諸軍武將校尉雍州刺史三月荊州刺史驅迫漢水邊患因此:「來歸不祥矛盾無礙長策。」樊城受降司馬長史參軍生擒長史斬首萬餘漢水參軍軍士

 儀器不得煩擾勸農郡縣自勵漢水絕跡十一將軍石頭軍事十二使持節南北諸軍將軍兗州刺史十三領軍將軍殿損益祿五萬

 有風長於辭令在朝瞻仰高祖從弟軍國大事議決十五侍中十七太尉揚州刺史臨川坐法:「揚州應須侍中領軍將軍可以將軍揚州侍中如故。」揚州辭讓至于涕泣高祖不許嚴整田舍老姥:「!」畏敬如此

 十八高祖明年使持節散騎常侍都督諸軍安西將軍刺史高祖建興餞別流涕鼓吹一部竟陵郡盜賊告示不復侵略普通四十七侍中撫軍三司

 第二豫章晉安常侍天監中書侍郎豫章內史將軍持節諸軍將軍中郎將廣州刺史將軍持節廣州諸軍武將刺史十三侍郎宗正長史太子中庶子散騎常侍宗正

 酒後州郡出入人家刑戮無期無悔有司京師忽忽不樂縱酒石頭左右十七年三十

 第三天監司徒長史輕車將軍兗州德惠琅邪彭城太守軍號輕車將軍廣州刺史普通散騎常侍將軍侍郎領軍太子中庶子吳興太守大通將軍衛尉侍中領軍將軍大通元年領軍將軍湘陰縣一千江州刺史大同元年五十三

 第四天監秘書太子舍人洗馬舍人中書侍郎高祖以爲淮南永嘉襄陽並不志願高祖威望不許給事黃門侍郎:「追懷實戰祁寒小人榮枯忘懷藉以東西阻絕無由未能擐甲憤懣潛伏艱危首尾饑寒切身不以驚疑致命希望豈期二十餘年功名溝壑哀憐能不可鄙實在自知陳力就列是以不易過去所以不可試用退允許報效。」高祖答曰:「如此古者用人績用退光武有名宗室不過平陰政事郡守政績見稱光武猶子往歲淮南不肯招遠將軍長史襄陽太守致辭招遠將軍永嘉太守內地晉安臨川隨意亦復不行解巾致辭何在相繼未嘗正是次第其一無愧無論今日不得如此兄弟布衣成長任情朝廷無有憲章解職。」因此杜門朝覲國家不復

 普通鑄錢有司廷尉臨海至上追還菩薩戒精潔高祖以爲招遠將軍太守下車明法百姓旬日之間大化俄而百姓號哭市里祭奠四百田舍女人百餘曾孫悲泣如此百姓相率京師刺史

 史臣高祖天下戚屬宗室。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary