Back to collection

Book of Liang 梁書

卷三十八 列傳第三十二 朱异 賀琛 Volume 38: Zhu Yi; He Chen

Click on any word to see more details.

梁書第三十 列傳第三十

 
 吳郡唐人知名江夏王參軍

 數歲顧歡:「非常當成門戶。」折節五經》,》、《》,涉獵文史博弈其所二十尚書沈約面試:「年少?」逡巡:「天下唯有文義一時可謂。」上書建康廷尉尚書

 舊制二十五二十一揚州從事異能,《五經博士明山:「見錢時尚老成散逸器宇金山萬丈不測加以鏗鏘便使負重千里。」高祖召見使孝經》、《周易左右:「。」明山:「。」西太學博士高祖孝經》,使尚書舍人太子員外常侍

 普通大舉北伐徐州刺史遣使有司虛實:「相繼徐州削弱歸罪之至。」高祖應接節度

 大通元年散騎常侍機謀方鎮改換四方當局簿諮詢縱橫暫停頃刻之間便

 大同將軍高祖老子》,聽者一時西士林學士左丞高祖禮記中庸》,皇太子玄圃》。侍中太清元年將軍步兵領軍舍人如故

 高祖夢中原平對曰:「宇內。」歸降尚書僕射以爲不可高祖未決武德我國承平便事宜紛紜」。高祖應聲答曰:「聖明不慕無機魏國太半聖朝豈非可嘉不容絕後易見陛下無疑。」高祖异言遣使和睦有司高祖六月建康使通好壽春使八月舉兵大司馬

 謀反刺史鄱陽刺史孤立寄命使者:「鄱陽不許國家!」朝廷文武皇太子圍城》,:「鼎食殿四郊萬邦豺狼何者?」發病六十七:「領軍器宇才力帷幄歷年物化侍中尚書僕射凶事。」尚書不以高祖左右:「平生執法。」高祖宿特有

 三十餘年人主阿諛員外常侍侍中領軍鹵簿近代諸子其中暇日賓客四方財貨吝嗇未嘗珍羞腐爛每月十數諸子不分》、《文集百餘

 長子博士次子司徒

 國寶會稽山陰伯父步兵校尉便通義:「。」家貧往還諸暨自給三禮》。鄉里教授

 普通刺史臨川祭酒從事高祖學術召見文德殿僕射:「世業。」王國侍郎太學博士中衛參軍尚書舍人禮儀舍人如故西鄱陽尚書左丞滿》,至今施用

 皇太子大功可以冠子嫁女

 大功冠子嫁女不得。」故稱大功小功冠子己身不得小功嫁娶冠子」,冠子小功大功約言大功小功小功大功不得小功父子冠子小功文言大功故知大功不得自行嘉禮不行嘉禮吉凶不可相干小功應須大功可以冠子吉凶無礙吉凶無礙豈不冠子可通冠子
 小功不可降服大功不得」。降服大功不可冠子降服小功不可降服大功小功不得。《降服不可降服出嫁姊妹大功若是大夫小功所以然出嫁小功大功大功小功一等無有幼稚情深是以降服在下不得大功降服不可小功」,不得小功不得大功大小降服,《不得小功不可」。


 員外散騎常侍尚書頃之御史禮儀家產買主有司尚書左丞給事黃門侍郎博士散騎常侍尚書左丞禮儀前後郊廟高祖:「殿不下。」容止散騎常侍禮儀如故

 高祖任職緣飾時政

 拔擢不能不能一言竊聞慈父無益明君無益」,所以歎息時事胸臆不語妻子粉飾
 其一北邊教訓天下戶口當今急務雖是關外不堪不堪征斂百姓不能大姓樂之國家關外賦稅乃至安居戶口空虛使命安居大邦十數使搔擾煩擾拱手漁獵桀黠長吏因之掣肘考績棄業流冗蠲賦不得
 其二遐邇至於蠕動兆庶州郡天下所謂父母日月鬼神雷霆」。豈可不治今天所以罕有風俗侈靡使其事多端方丈一味山嶽綺繡露臺不周賓主之間滿腹未及歌姬二八無有貪污牧民剝削不支數年便消散歌謠千金費事丘山俄頃其餘凡百習以成俗使清白安可禁制節儉雕飾浮華使皆知耳目好惡失節不及勉強易於反掌至治儉樸
 其三聖躬荷負蒼生以爲四海以爲胼胝不辭豈止至於莫不千載便大體不知使紊亂不及平章吹毛求疵挈瓶分外深刻奉公犯罪者由於公平安上僥倖
 征伐帑藏空虛今天不暇其事之中使歲月范蠡管仲內省職掌其所京師所爲三條其一減省四方無益有所有所徵求其事不息不休所以大用所以小事不足終年不息不足終年不止欲求不可得賦斂姦詐盜竊彌生不息不可使可以富強遠大普通以來二十餘年和親疆埸不及此時四民使減省府庫蓄積一旦安能遠略不及
 高祖大怒口授

 謇謇天下四十餘年公車見聞懷抱倥傯不宜取名行路明言得失朝廷不能」。離騷》「蕩蕩無人千里」。老子》「」。如是莫不正旦可分
 北邊教訓安居」。內省無處在朝惡人之中不盡不容可分明顯刺史橫暴太守尚書蘭臺舍人某人某人明言其事得以黜陟公車上書不知
 戶口空虛使命繁多」,未知使拱手漁獵桀黠長吏因之」,姓名掣肘何人朝廷有如饑渴掣肘異事遣使軍糧遣使天下云何綜理事實云何惡人善人欲求遣使事理豈不幸甚應有不可
 滋味過度糜費漢文露臺鄧通天下以此無愧以下飲食亦復不然天監勤力無不富饒家業貧窶產業營盤自己自己天下無賴子弟產業貧窶無可天下富有不同不能使朝廷不可之中云何可知家家搜檢使以求無益