Back to collection

Book of Liang 梁書

卷四十四 列傳第三十八 太宗十一王 世祖二子 Volume 44: Eleven Princes of Taizong; Two Princes of Shizu

Click on any word to see more details.

梁書第四十四 列傳第三十

太宗十一 世祖
 太宗皇后太子大器大連大心夫人南海安陸夫人瀏陽大雅夫人新興西夫人武寧王建平大球夫人安王夫人諸子

 大心屬文大通當陽一千五百大同元年使持節都督南北諸軍輕車將軍刺史十三太宗民情:「大小行事纖毫不須。」大心發言合於侍中石頭軍事太清元年將軍江州刺史京邑大心招集士卒遠近數萬上流諸軍宮闕城陷南奔密詔散騎常侍平南將軍元年

 太守大心軍旅以爲豫章內史西大心擊破不能鄱陽合肥援兵總集大心西禍難豫章大心參軍將軍敗績乞降鄱陽世子人才大事江州首領請援五千夜襲大心於是人心離貳約略至于大心司馬敗績帳下勇士:「難以輕騎之上。」大心未決:「年尊萬福顏色拜謁遠涉孝子不行。」慟哭大心遇害二十九

 南海大同寧國一千五百敏慧十一夫人哭泣國學甲科中書侍郎給事黃門侍郎十一侍中輕車將軍琅邪彭城太守使持節將軍都督諸軍財物賞賜:「。」賴以元年南海郡使持節都督諸軍安南將軍揚州刺史將軍吳郡太守起義會稽潁川臨走:「成功撓敗不可。」遇害二十五

 大連屬文舉止風流巧思音樂丹青大同臨城縣一千五百南海國學甲科中書侍郎十年高祖大連高祖問曰:「?」對曰:「奉詔不敢。」大連兄弟往還高祖乘馬高祖太宗:「大連風韻可愛足以年老。」給事黃門侍郎侍中石頭軍事太清元年使持節輕車將軍揚州刺史入寇京師大連援軍揚州會稽山賊群聚數萬大連命中參軍元年大連設備大連以爲輕車將軍揚州平南將軍江州刺史大連逃竄:「軍民存亡。」相見未果遇害二十五

 安陸書記天性體貌腰帶大同西一千五百中書侍郎寧遠將軍石頭軍事京口鐘山京城元年安陸使持節將軍揚州刺史遇害二十二

 瀏陽大雅大同瀏陽一千五百姿高祖太清京城大雅左右發憤十七

 新興大同高唐縣一千五百元年新興使持節都督徐州諸軍將軍徐州刺史遇害十八

 西厚重戲弄高祖對曰》」。諷誦音韻清雅高祖王羲之元年西將軍丹陽揚州將軍如故遇害十三

 武寧王風儀眉目如畫元年武寧將軍丹陽遇害十三

 建平大球元年封建明慧京城高祖歸心釋教發誓:「。」大球:「官家安敢?」禮佛:「大球。」如此輕車將軍石頭軍事遇害十一

 安王夫人便有若成人高祖太宗嗚咽不能左右莫不元年寧遠將軍琅邪彭城太守遇害十一

 雄壯膽氣京城:「大丈夫。」:「妄言!」:「由此。」元年寧遠將軍遇害

 世祖世子王夫人世子太子〈(所生別有)〉,皇帝諸子

 世子世祖長子聰敏善騎射巧思性愛林泉散逸:「人生處世白駒過隙足以養性足以溝壑何以及其不及志性進退掌握舉手使人間。」嫉妒失寵世祖

 高祖長子世祖欣然世祖:「?」世祖歎息步騎使京都宮城荊州收集士馬世祖修築不虞相望七十世祖:「如此!」垂泣退世祖忿穢行河東刺史不受世祖都督精卒臨行:「出征。」及至河東溺死二十二世祖不以追思侍中中軍將軍揚州刺史世子招魂

 范曄後漢書》,十國春秋》,

 世子世祖第二王夫人博學》、《》,風采清越世祖世祖:「有所何以。」撫軍刺史鎮江行事下流時世相持未決不恤軍政輕騎數百間道風雨晦冥百姓不信:「盛大在下安得?」閉門世祖追贈侍中大將軍世子

 史臣太宗世祖諸子非命。[1]


全文中華書局一九七三年五月梁書


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary