Back to collection

History of Liao 遼史

卷二十四 本紀第二十四: 道宗四 Volume 24 Annals 24: Daozong 4

Click on any word to see more details.正月壬申混同江癸酉宰相耶律乙亥三月辛未宰相侍中壬辰以北樞密使耶律南院大王樞密使耶律樞密使樞密使耶律樞密使耶律同知樞密使四月己未五月丁亥契丹行宮部署耶律南府宰相北面耶律永寧同知南院樞密使殿點檢駙馬都尉六月辛亥丁巳以北宰相遼西西北招討使己未遣使放進十三七月己卯夾山八月庚申有司太宗神功》,南京九月己卯壬午擾民十月戊戌遣使己亥壬子皇子一字丁巳貧民己未遼西耶律混同吳王家奴致仕十一月丁丑沙門守道殿癸未南京流民差役租稅十二月丙午彗星乙卯西京戊午再生死罪以下

正月癸酉鴛鴦辛卯耶律三月庚寅節度使耶律南院大王耶律南院樞密使戶部使陳毅參知政事四月乙卯五月壬申庚寅左右水相俄而六月戊戌戊申支使參知政事庚戌遣使七月戊辰癸未旗鼓衛護甲申九月壬寅己酉十月己未同知廣德節度使節度使巡警丁卯耶律傑出武定節度使庚午參知政事致仕癸酉陳毅漢人行宮部署同知樞密院辛巳回鶻遣使十一月己丑癸卯群臣議政十二月甲子耶律乙丑宰相耶律樞密使耶律同知樞密使庚午西京流民甲戌丁亥正旦戊子混同江

正月戊申部長甲寅良馬二月甲子五月壬子西癸丑有司永清武清固安甲寅殿點檢漢人行宮部署樞密院六月甲子殿歲寒生辰忌日御容殿丙寅丁卯翰林學士參知政事宣徽使七月戊子丙申八月丁卯鹿圍場使節度使九月戊子辛卯皇后乙巳十月戊辰南院大王國軍節度使十一月乙酉歲出貧戶丁亥駙馬都尉宰相:「天子不可人臣。」己亥高麗遣使辛亥絹帛尺度十二月丁卯武定節度使耶律辛未耶律

正月甲申混同江丁酉方物二月戊午辛酉南院獄訟己巳遣使壬申耶律南府宰相樞密使知契行宮部署三月庚戌黃龍部長印綬升斗四月壬戌耶律上京留守六月辛亥丙辰遣使丁巳耶律樞密使耶律南府宰相南院樞密使樞密使漢人行宮部署詳穩乙丑丙子耶律七月甲午南京霖雨沙河永清歸義新城安次武清香河九月庚寅丁未大風牛馬以下十月乙卯金吾衛大將軍丙子乾陵十一月壬午大王蕭何南院宣徽使六部大王本部大王十二月癸丑使耶律大王庚申皇后乾陵

正月辛巳四月丙午大雪平地死者十六五月六月己未散水甲子耶律契丹行宮部署耶律樞密使庚午檢括死者閏月丁丑漢人行宮部署可汗南院大王戊寅庶人太子丁亥己丑漢人行宮部署漢人行宮部署南院樞密使七月乙巳馬尾丁巳癸亥使者民家八月高麗九月癸卯己酉圍場使金吾衛大將軍己巳高麗韓國國事辛未部長壬申樞密院議政十月丁丑己卯南院樞密使壬辰混同耶律伏誅十一月丙午燕國大赦以南宣徽使蕭何南府宰相三司使參知政事樞密甲寅高麗佛經頒行己未等級十二月丁亥南院樞密使辛卯漢人行宮部署高麗韓國放進五十一

十年正月辛丑丙午南京戊辰二月庚午古國遣使三月戊申古國遣使丁巳郎君耶律燕國四月丁丑良馬五月壬戌散水乙丑丙寅詳穩之下六月壬辰銅錢七月甲辰九月癸亥十二月乙未慶州大安興平明年大安死罪以下

大安元年正月丁酉混同江癸卯南院樞密使中京留守戊申樞密學士參知政事庚戌酋長良馬二月辛未四月乙酉嗣位使辛卯西六月戊辰壬申南府宰相南院樞密使丁丑遣使吊祭戊寅其先遺物七月乙巳遣使即位戊午八月丁卯慶州戊辰十月癸亥戊辰國王遣使甲申南院樞密使十一月乙未調今後以資。」丁酉以南詳穩宰相辛亥史臣太祖以下實錄》。丙辰遣使韓國高麗國王己未僧尼無故不得十二月甲戌吊祭

正月辛卯混同江己酉部長癸丑翰林學士五經大義二月癸酉太白歲星三月乙酉良馬四月戊戌癸丑遣使使太子太保金吾衛大將軍節度使耶律監門大將軍諸軍五月丁巳牧馬百萬以次進階乙亥戊寅宰相放進二十六六月丁亥耶律樞密院耶律丙申來朝癸卯遣使甲辰同知南京留守耶律乙巳酋長來朝燕國戊申契丹行宮部署耶律大王壬子以下縣令兄弟七月丁巳燕國夫人伏誅除名興聖宮戊午甲子貧民乙酉貧民八月戊子九月庚午上京壬申上京中京貧民丙子殿己卯太祖太宗鎧仗燕國創業征伐辛巳南府宰相國政十月乙酉樞密使樞密院丙戌部長丁亥國王遣使國事十一月甲戌燕國再生上京戊寅高麗遣使癸未貧民十二月辛卯南院樞密使己亥國王李乾順遣使其父遺物


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary