Back to collection

History of Liao 遼史

卷三十五 志第五: 兵衞志中 Volume 35 Treatises 5: Military 2

Click on any word to see more details.

親軍

漢武帝期門羽林天子親軍唐太宗防衛遼太祖宗室經營四方鳩集皇后之際精銳太宗天下爪牙五十國威

太宗三十皇后二十騎軍

太祖受禪本部五院皇族州縣強幹提轄傳檄不待調發州縣部族十萬騎軍兵甲犀利教練天下精銳之中懷舊

四千騎軍長寧四千騎軍五千永興四千騎軍五千

騎軍八千延昌騎軍騎軍

騎軍興聖宮騎軍五千延慶四千騎軍

太和騎軍五千永昌四千騎軍敦睦騎軍五千

忠王府騎兵

十二宮上京南京總要提轄重地內地一二而已太和永昌延慶不見提轄

南京提轄長寧提轄永興提轄提轄延昌提轄提轄提轄興聖宮提轄延慶提轄敦睦提轄忠王府提轄

西京提轄長寧提轄永興提轄提轄提轄提轄延慶提轄忠王府提轄

提轄長寧提轄永興提轄提轄提轄提轄興聖宮提轄延慶提轄忠王府提轄

提轄長寧提轄永興提轄提轄延昌提轄提轄興聖宮提轄延慶提轄忠王府提轄

中京延昌提轄忠王府提轄上京忠王府提轄四十八千騎軍十萬一千首領部族

親王大臣征伐之際往往數百國有三五部族根本

太子永康部族部族南北守衛四邊有司二十八

侍從王府五院東北

東北河西西北室韋

西南

黃龍部署突厥突厥十六

西南西南品達西北東北古德

東北兵馬東京部署倒塌

屯駐南唐


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary