Back to collection

History of Liao 遼史

卷五十五 志第二十四: 儀衞志一 Volume 55 Treatises 25: Ceremonial Guards 1

Click on any word to see more details.

儀衛

遼太祖朔方太宗於是渤海盡致兩漢文物號令是以二百餘年士馬足以一代規模所有輿服儀仗儀衛》。

輿服

黃帝輿服小車商人金玉分別先王漢中銳意稽古名存實亡十一損益可知祭服朝服常服宇文五代常服朝服太宗之後皇帝漢服太后契丹臣僚漢服五代載籍輿服》,儀衛

輿

契丹便於鞍馬水草遷徙大車婦人乘馬小車加之禁制疏闊適用而已後加固然可知

輿,《再生主見輿,《皇帝皇后輿輿。《皇太后,《皇后

公主下嫁古者下嫁一等

送終上載送終公主,《皇太后》,皇帝自便殿西便門

鞍馬,《》,皇帝乘馬皇太后。《》,皇帝輿乘馬。《瑟瑟》,乘馬群臣命婦輿

太宗皇帝會同元年使馮道皇帝皇太后尊號自此天子太平中行乘黃輿盛唐

:《周官之後

祭地宗廟左纛十二十二蒼龍十二》,皇帝內門十年上升三門萬壽殿御容

金飾行道巡狩

田獵小於小事三重

安車進賢臨幸金飾輿

金飾同安

五彩橐駝

用人宮中唐高宗。《周官太平皇帝

壁畫雲氣金翅八十仙遊

,《永壽》,皇太后

花板竿廿

逍遙常行十二

平頭常行逍遙天皇太后皇太后平頭步輦步輦聽政

羊車門簾下馬童子十八輿天子

輿前後竿金銀輿十六

輿曲柄輿二十四皇太子

。《皇太子》,乘黃皇太子

日常出入行道金飾

金飾


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary