Back to collection

History of Liao 遼史

卷九十二 列傳第二十二: 蕭奪剌 蕭普達 耶律侯哂 耶律古昱 耶律獨挴 蕭韓家 蕭烏野 Volume 92 Biographies 22: Xiao Duola, Xiao Puda, Yelu Houshen, Ye Luguyu, Yelu Dumei, Xiao Hanjia, Xiao Wuye

Click on any word to see more details.

耶律 耶律 耶律

可汗宮人樞密使郎君北面十九耶律敗績知人聚落多國不能邊境西南西北招討使平章

體貌騎射郎君漢人行宮部署使龍虎上將軍西北招討使北邊利害倒塌屯戍東北使元年西北招討使無備輕騎五千牛羊方面同僚以軍西京留守東北使

南院承旨節度使討平褒獎詳穩使有所俘獲麾下由是西南招討使党項西夏中流歿

耶律禿之後大王黃皮詳穩西南廉潔南京使大王十一党項西夏西邊沿要地城堡東京留守十三知府侍中致仕

耶律膂力樞密使耶律討平鎮撫西北部種樹畜牧數年中京巡邏使親征渤海黃皮御史開遠節度使二十一改天成軍節度使七十平章

西夏敗績大王

大康漢人行宮部署誣害太子平章

耶律太師護衛十二司徒山西詳穩西南同知軍事擊敗節度使元年皇太后護衛太保寧遠節度使節度使詳穩大康元年追贈平章

禮法護衛太保大康樞密使西南天池疆界漢人行宮部署

其先興聖宮觀察使孝悌禮法護衛護衛太保耶律團練使侵擾節度使徭役數月延慶使大部詳穩使西北重鎮鎮撫不敢方面朝廷處置得宜


Chinese text: This work was published before January 1, 1923, and is in the
public domain worldwide because the author died at least 100 years ago.

Dictionary cache status: not loaded

Glossary and Other Vocabulary